Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
373 Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych Kuźma Beata 2021-11-04
314 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat działek rolnych stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2021-11-04
332 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Kuźma Beata 2021-11-04
313 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2021-11-04
306 Wykonywanie w okresie od 01.07.2017R. do 31.12.2017R. usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2021-11-04
204 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki. Kuźma Beata 2021-11-04
203 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki. Kuźma Beata 2021-11-04
179 Na wykonywanie w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2021-11-04
169 „Wykonywanie w roku 2011 usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2021-11-04
379 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym Kuźma Beata 2020-06-22
384 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2020-06-17
382 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Mrozy, Radziwiłłów, Bartniki i Kamion w gminie Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2020-06-10
381 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych Kuźma Beata 2020-06-10
378 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2020, w szacunkowej ilości 220 000 litrów. Kuźma Beata 2020-02-19
377 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2020-01-22
376 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finasowym Kuźma Beata 2020-01-13
375 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów i Bartniki. Kuźma Beata 2019-12-30
374 Zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń: kuchni i stołówki w celu świadczenia usługi cateringowej dla uczniów Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach finansowanych ze środków własnych rodziców uczniów lub ośrodka pomocy społecznej. Kuźma Beata 2019-12-17
372 Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mrozy, Bartniki oraz Długokąty – Budy Zaklasztorne. Kuźma Beata 2019-12-05
371 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-11-19
370 Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Puszcza Mariańska w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Kuźma Beata 2019-10-30
369 Zapytanie ofertowe - Aktywna tablica SP Michałów Kuźma Beata 2019-07-05
368 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Waleriany Kuźma Beata 2019-06-21
365 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Bartniki Kuźma Beata 2019-06-21
367 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2019-06-21
366 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Michałów Kuźma Beata 2019-06-21
364 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica Filia Korabiewice Kuźma Beata 2019-06-21
363 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-06-13
362 Rozbudowa strażnicy OSP w miejscowości Kamion, na działce nr ewid. 361 oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych w starej części strażnicy. Kuźma Beata 2019-06-13
361 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-05-28
360 Rozbudowa budynku przedszkola gminnego na działce nr ewid. 232/15, w miejscowości Puszcza Mariańska przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42 – bez docieplenia ścian zewnętrznych. Kuźma Beata 2019-05-10
359 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-05-08
358 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem w ilości 1200 ton. Kuźma Beata 2019-05-06
357 Budowa w wariancie trzytorowym, bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m, stanowiska do skoku w dal i stanowiska do rzutu kulą na terenie działki nr 896/2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach. Kuźma Beata 2019-04-30
356 Rozbudowa budynku przedszkola gminnego na działkach ewid. 896/1, 896/2 i 896/5 w Bartnikach przy ul. Miodowej 47 -bez docieplenia ścian zewnętrznych Kuźma Beata 2019-04-12
355 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych: 1. drogi gminnej w miejscowości Pniowe-Studzieniec, położonej na działkach: nr ewid. 112, 113, 114 w m. Pniowe i nr ewid. 29 30 w m. Studzieniec, 2. drogi gminnej w miejscowości Aleksandria-Waleriany-Pniowe, położonej na działkach: nr ewid. 232 w m. Aleksandria, nr ewid. 152 w m. Waleriany i nr ewid. 1 w m. Pniowe. Kuźma Beata 2019-02-07
354 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Korabiewice, Puszcza Mariańska, Długokąty i Grabina Radziwiłłowska w gminie Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-02-07
353 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm, wraz z dostawą kruszywa i wyrównaniem , przy użyciu kruszywa drogowego kwarcytowego, w ilości 3000 ton. Kuźma Beata 2019-01-09
352 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem w ilości 1200 ton.” Kuźma Beata 2019-01-09
351 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2019, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 220 000 LITRÓW Kuźma Beata 2019-01-02
350 Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Puszcza Mariańska w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Kuźma Beata 2018-11-13
349 Budowa chodnika i kładki dla pieszych przy ulicy Wspólnej w miejscowości Mrozy, w obrębie działek o nr ewid. 79/1, 92, 93/1, 206. Kuźma Beata 2018-10-16
348 Budowa chodnika i kładki dla pieszych przy ulicy Wspólnej w miejscowości Mrozy, w obrębie działek o nr ewid. 79/1, 92, 93/1, 206. Kuźma Beata 2018-09-26
347 Wykonanie remontu dachu nad dobudówkami remizy OSP w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 78. Kuźma Beata 2018-09-11
346 Wykonanie remontu dachu nad dobudówkami remizy OSP w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 78 Kuźma Beata 2018-08-24
345 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych Kuźma Beata 2018-08-21
344 Wykonanie remontu dachu nad dobudówkami remizy OSP w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 78. Kuźma Beata 2018-08-08
343 Wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2018-08-03
342 Wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2018-07-18
341 Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wygoda, Puszcza Mariańska, Olszanka, Budy Kałki, Mrozy, Wilczynek i Bartniki Kuźma Beata 2018-07-18
340 Wykonanie prac budowlanych, polegających na dociepleniu metodą systemową ścian zewnętrznych, w obrębie dobudowanej w roku 2018 części budynku Szkoły Podstawowej w Korabiewicach Kuźma Beata 2018-06-29
339 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bartniki, Mrozy i Radziwiłłów Kuźma Beata 2018-06-28
338 Wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2018-06-28
337 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem – gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-06-05
336 Budowa chodnika przy ulicy Wspólnej w miejscowości Mrozy, w obrębie działek drogowych o nr ewid. 105 i 132/7 Kuźma Beata 2018-05-23
334 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej w Michałowie i Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, polegających na wymianie podłóg w pomieszczeniach szkolnych Kuźma Beata 2018-05-09
335 Wykonanie prac remontowo-budowlanych na dachu budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1 i na dachu budynku Hali Sportowej w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 61 Kuźma Beata 2018-05-09
333 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Kuźma Beata 2018-04-26
331 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2018-04-12
330 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem – gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-03-20
329 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODCINKAMI SIECI W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁŁÓW, W OBRĘBIE ULIC: DWORCOWEJ, CICHEJ, DZIAŁKOWEJ, ŚRODKOWEJ, MAZOWIECKIEJ PODLEŚNEJ TOPOLOWEJ, SOBAŃSKIEGO, SŁONECZNEJ ORAZ NA TERENIE DZIAŁEK PRZY UL. WARSZAWSKIEJ Kuźma Beata 2018-02-27
327 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych Kuźma Beata 2018-01-24
328 Wykonanie remontu drogi gminnej nr 470206W w miejscowościach Bednary i Aleksandria - Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2018-01-24
325 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych: 1. drogi gminnej nr 470239W w m. Zator, położonej na działce o nr ewid. 108 2. drogi gminnej nr 470205W w m. Nowa Huta - Stara Huta, położonej na działce o nr ewid. 221 i 229 w m. Nowa Huta i działce nr ewid. 1 w m. Stara Huta Kuźma Beata 2018-01-18
326 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Studzieniec, Żuków, Puszcza Mariańska, Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Olszanka, Zator, Wincentów, Wygoda, Budy Zaklasztorne, Stary Łajszczew i Michałów w gminie Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2018-01-18
324 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem – gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-01-12
323 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z dostawą kruszywa i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-01-12
322 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2018, w szacunkowej ilości 220 000 litrów. Kuźma Beata 2018-01-05
321 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kuźma Beata 2018-01-03
320 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2017-12-12
319 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska w okresie 01.01.2018r. do 30.06.2019r. Kuźma Beata 2017-11-21
318 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODCINKAMI SIECI W OBRĘBIE ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI Kuźma Beata 2017-11-15
317 Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Puszcza Mariańska w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Kuźma Beata 2017-11-09
316 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI KORABIEWICE, GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA Kuźma Beata 2017-10-26
315 Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2017-09-28
312 Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2017-09-12
311 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych, w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r Kuźma Beata 2017-09-12
310 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY ŁAJSZCZEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-07-11
309 BUDOWA BIEŻNI OWALNEJ 200m, PROSTEJ 100m I STANOWISKA DO SKOKU W DAL NA TERENIE DZIAŁKI NR 151/17 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-07-06
308 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach oraz budynku komunalnego w Kamionie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-07-04
307 Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz remontowo-budowlanych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sobieskiego 42 w Puszczy Mariańskiej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-07-04
305 WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU BUDOWY OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 627, 630/2, 630/3, 622/2, 624/4, W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO Kuźma Beata 2017-06-07
304 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach oraz budynku komunalnego w Kamionie. Kuźma Beata 2017-06-06
303 BUDOWA BIEŻNI OWALNEJ 200m, PROSTEJ 100m I STANOWISKA DO SKOKU W DAL NA TERENIE DZIAŁKI NR 151/17 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-06-01
302 WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁEK ZA POMOCĄ KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTNIKI, PUSZCZA MARIAŃSKA, WALERIANY, KAMION ORAZ POSZERZENIA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KAMION. Kuźma Beata 2017-05-30
301 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: NOWA HUTA – STUDZIENIEC, KAMION I RADZIWIŁŁÓW Kuźma Beata 2017-05-19
300 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2017-05-11
299 WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU BUDOWY OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 627, 630/2, 630/3, 622/2, 624/4, W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO Kuźma Beata 2017-05-10
298 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM - GRUZEM BETONOWYM KRUSZONYM O FRAKCJI 0-50,0 mm, WRAZ Z WYRÓWNANIEM Kuźma Beata 2017-05-04
297 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku” Kuźma Beata 2017-04-28
295 Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470218W w miejscowościach Michałów - Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2017-03-22
294 Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Bartnikach Kuźma Beata 2017-03-01
293 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM DROGOWYM O FRAKCJI 0-31,5 mm, WRAZ Z WYRÓWNANIEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-02-07
292 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej Kuźma Beata 2017-01-09
291 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku. Kuźma Beata 2017-01-09
290 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2017, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 220 000 LITRÓW Kuźma Beata 2017-01-03
289 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości na okres powyżej 3 lat Kuźma Beata 2016-11-03
288 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Zator, Radziwiłłów, Bednary oraz Biernik Towarzystwo – Wilczynek. Kuźma Beata 2016-10-14
287 Wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki Kuźma Beata 2016-09-01
286 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2016-07-20
285 Zapytanie ofertowe w sprawie usuwania azbestu z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2016-07-14
284 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Kuźma Beata 2016-07-12
283 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Kuźma Beata 2016-06-21
282 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej Kuźma Beata 2016-06-20
281 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2016-05-11
280 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew Kuźma Beata 2016-03-30
279 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2016-03-30
277 Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Kuźma Beata 2016-03-16
278 Wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy, na działkach o nr ewid. 218/19 i 195/31 Kuźma Beata 2016-03-16
276 Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach Kuźma Beata 2016-03-03
275 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2016-02-17
274 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku - rozwój sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2016 roku – prowadzenie szkółki piłkarskiej. Kuźma Beata 2016-01-05
273 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, szkolenie zawodników, organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach na różnych szczeblach/ w zakresie takich dyscyplin, jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy. Kuźma Beata 2016-01-05
272 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2016, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 220 000 LITRÓW. Kuźma Beata 2016-01-04
271 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2015-08-10
270 Wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2015-07-15
269 Prowadzenie szkółki piłkarskiej. Kuźma Beata 2015-06-24
267 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2015-05-20
264 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Górki, Stara Huta, Długokąty, Puszcza Mariańska, Bartniki, Zator, Grabina Radziwiłłowska, Budy Kałki, Lisowola, Wygoda - Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2015-04-02
263 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Wolskie Kuźma Beata 2015-04-02
262 Zapytanie ofertowe Kuźma Beata 2015-02-11
261 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2015, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 250 000 LITRÓW Kuźma Beata 2015-01-20
260 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Kuźma Beata 2015-01-20
259 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biernik, przy ulicy Mariańskiej i w miejscowości Wygoda, przy ulicy Mariańskiej, Czesława Tańskiego i Woskowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Zator Kuźma Beata 2015-01-07
258 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem. Kuźma Beata 2015-01-05
257 Wykonywanie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2014-12-16
256 Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2015 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2014-12-16
255 DOWOŻENIE UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI WALERIANY, STUDZIENIEC, GÓRKI, KORABIEWICE, BEDNARY, STARY ŁAJSZCZEW, KAMION I MICHAŁÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ W OKRESIE OD 01.01.2015r. DO 31.12.2017r. Kuźma Beata 2014-12-05
254 Zapytanie ofertowe Kuźma Beata 2014-11-21
253 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Sosnowej w miejscowości Mrozy oraz budowie sieci wodociągowej na działce o nr Ew. 345/5 w miejscowości Bartniki Kuźma Beata 2014-09-17
252 Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wygoda i Biernik Włościański. 2. Modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowola. Kuźma Beata 2014-09-03
251 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, przy ulicy Dużej, Małej i Wschodniej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Grabinie Radziwiłłowskiej. Kuźma Beata 2014-08-12
250 Wykonanie remontu chodnika przy ul. Stanisława Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej Kuźma Beata 2014-07-14
249 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2014-06-11
248 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szkolnego placu zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Korabiewicach, w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Kuźma Beata 2014-06-10
247 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów Kuźma Beata 2014-04-09
246 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowościach Lisowola i Sapy Kuźma Beata 2014-04-09
245 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2014-04-07
244 Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku. Kuźma Beata 2014-01-03
243 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2014, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 250 000 LITRÓW Kuźma Beata 2013-12-11
242 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2013-12-04
241 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-11-29
240 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-11-20
239 PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO, LECZ NIŻSZEJ NIŻ WARTOŚCI OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2013-11-08
238 PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO na wykonywanie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2013-11-08
237 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2013-10-29
236 Wykonywanie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2013-10-28
235 Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Puszcza Mariańska w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w związku z realizacją projektu Sięgamy po rozwój w ramach projektu systemowego POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Kuźma Beata 2013-08-28
234 Wyposażenie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach przy ul. Miodowej 47. Kuźma Beata 2013-07-09
233 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-07-02
232 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne. Kuźma Beata 2013-07-01
231 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-06-21
230 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w następujących obiektach: Urząd Gminy ( stara i nowa część), Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Bartnikach, Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Walerianach, Ośrodek Zdrowia w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2013-06-12
229 Wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2013-06-06
228 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-06-05
227 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-05-28
226 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Puszcza Mariańska w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 30 czerwca 2014r. Kuźma Beata 2013-05-20
225 Utwardzenie działek przy zespole szkół w Bartnikach Kuźma Beata 2013-05-15
224 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-05-14
223 USŁUGA BANKOWA POLEGAJĄCĄ NA UDZIELENIU PRZEZ BANK DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU Kuźma Beata 2013-05-14
222 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne. Kuźma Beata 2013-05-10
221 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Stary Łajszczew - Nowy Łajszczew, Grabina Radziwiłłowska, Mrozy, Emilianów, Budy Zaklasztorne, Korabiewice, Radziwiłłów, Wygoda, Studzieniec, Budy Kałki, Puszcza Mariańska, Michałów. Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2013-05-10
220 Świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-01-18
219 Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku. Kuźma Beata 2013-01-07
218 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2013, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 180 000 LITRÓW Kuźma Beata 2012-12-19
217 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-12-18
216 Wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2012-12-13
215 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2012-12-07
214 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku dla Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2012-12-04
213 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2013 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-11-28
212 Wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2012-11-28
211 Dostawa kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych Kuźma Beata 2012-09-24
210 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSP Waleriany. Kuźma Beata 2012-08-16
209 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów. Kuźma Beata 2012-07-16
208 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-07-04
206 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion. Kuźma Beata 2012-06-14
207 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2012-06-14
205 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury. Kuźma Beata 2012-06-01
202 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2012-04-27
201 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew Kuźma Beata 2012-04-27
200 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-04-27
199 Zaproszenie do składania ofert na podpisanie umowy na odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-04-19
198 Demontaż, odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska – etap I Kuźma Beata 2012-03-22
197 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2012-01-03
196 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2012, w szacunkowej ilości 180 000 litrów. Kuźma Beata 2011-12-22
195 Na wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2011-12-12
194 Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów z miejscowości Waleriany, Studzieniec, Górki, Korabiewice, Bednary, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 r. Kuźma Beata 2011-11-17
193 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Kuźma Beata 2011-10-18
192 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47 Kuźma Beata 2011-09-29
191 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w pasie dogi niepublicznej w miejscowościach Waleriany i Mrozy. Kuźma Beata 2011-09-28
190 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach ul. Miodowa 47 Kuźma Beata 2011-09-06
189 Wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Lisowola, Stary Łajszczew , Mrozy ul. Sosnowa, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłów ul. Warszawska, ul. Przejazdowa, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa, Puszcza Mariańska ul. Krótka. Kuźma Beata 2011-09-02
188 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” Kuźma Beata 2011-07-07
187 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” Kuźma Beata 2011-06-29
186 Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Starym Łajszczewie i Szkoły Podstawowej Korabiewicach. Kuźma Beata 2011-06-16
185 Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola Gminnego w Puszczy Mariańskiej, przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42. Kuźma Beata 2011-06-14
184 Wykonanie prac remontowych i budowlanych związanych ze zmianą użytkowania poddasza w budynku na działce nr ew. 627 w Bartnikach Kuźma Beata 2011-05-13
183 Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2011-04-29
182 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Długokąty, Radziwiłłów ul. Mazowiecka, ul. Podleśna, Środkowa, Dworcowa, Grabina Radziwiłłowska ul. Graniczna, Huta Partacka, Korabiewice, Bednary Rzeczne, Zator-Olszanka, Radziwiłłów ul. Cicha Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2011-04-29
181 Rozbiórka budynku gospodarczego – toalet szkolnych, na działce o nr Ew. 151/17 w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2011-04-21
180 Utwardzenie dróg gminnych gruzem budowlanym betonowym o frakcji 0-63 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2011-03-31
178 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Kuźma Beata 2011-03-17
177 Wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z oceną efektu ekologicznego programu”. Kuźma Beata 2011-03-08
176 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bartnikach. Kuźma Beata 2011-03-03
173 Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki numer ewidencyjny 393/4 . Kuźma Beata 2011-02-01
172 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Olszanka- Puszcza Mariańska- Wygoda- Michalów Kuźma Beata 2011-02-01
171 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2011-01-19
170 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2011, w szacunkowej ilości 180 000 litrów. Kuźma Beata 2010-12-28
168 Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 30 000 litrów. Kuźma Beata 2010-12-07
167 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2011 roku gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2010-12-02
166 Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 35 000 litrów. Kuźma Beata 2010-11-16
165 Wykonanie remontu chodników przy drogach gminnych we wsi Kamion. Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające. Kuźma Beata 2010-10-06
164 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej ul. Konstytucji3 Maja 3, Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach ul. Miodowa 47 oraz Szkole Podstawowej w Walerianach w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”. Kuźma Beata 2010-10-05
163 Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 30 000 litrów. Kuźma Beata 2010-09-28
162 Utwardzenie dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm (wapień dewoński - kruszywo budowlane) wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2010-09-13
161 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej ul. Konstytucji3 Maja 3, Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach ul. Miodowa 47 oraz Szkole Podstawowej w Walerianach w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”. Kuźma Beata 2010-08-30
160 Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej- kanał tłoczny w miejscowości Olszanka-Puszcza Mariańska- Wygoda-Michałów. Kuźma Beata 2010-08-04
159 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2010 roku gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2010-07-30
158 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Polska, Zator, Budy Wolskie, Aleksandria, Bartniki, Korabiewice, Karnice, Mrozy, Grabina Radziwiłłowska, Długokąty, Budy Zaklasztorne. Kuźma Beata 2010-07-14
157 Budowa boiska w Walerianach. Kuźma Beata 2010-07-02
156 Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji odnowy i rozwoju wsi Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2010-05-25
155 Wykonanie prac remontowo - budowlanych na terenie obiektu Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47. Kuźma Beata 2010-05-24
154 Wykonanie prac remontowo - budowlanych na terenie obiektów: 1. Szkoła Podstawowa w Michałowie – Michałów 39, 96-330 Puszcza Mariańska. 2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 96-330 Puszcza Mariańska. 3. Szkoła Podstawowa w Walerianach – Waleriany 24, 96-330 Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2010-05-24
153 Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Duża. Kuźma Beata 2010-05-14
152 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Karolinów, Radziwiłłów ul. Działkowa, Olszanka- Wilczynek- Zator, Waleriany- Studzieniec- Żuków, Puszcza Mariańska ul. Akacjowa Kuźma Beata 2010-05-13
151 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne Kuźma Beata 2010-05-13
150 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV oraz wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi z PCV i z aluminium. Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające. Kuźma Beata 2010-04-22
149 Przebudowa drogi w miejscowościach Huta Partacka-Niemieryczew, Biernik Towarzystwo-Łajszczew Stary Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2010-04-15
148 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Radziwiłłów ul. Środkowa, Bartniki ul. Sportowa, Bartniki ul. Relax, Mrozy ul. Sosnowa, Mrozy ul. Osiedlowa, Mrozy ul. Miła, Michałów, Długokąty, Grabina Radziwiłłowska ul. Polna, Kamion, Huta Partacka-Korabiewice Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2010-04-15
147 Modernizacja drogi w miejscowościach Aleksandria -Pniowe-Waleriany Kuźma Beata 2010-04-15
146 Wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Korabiewice, Karnice, Górki, Huta Nowa, Huta Stara, Puszcza Mariańska, Michałów, Zator, Bartniki ul. Miodowa. Kuźma Beata 2010-03-25
145 Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 30 000 litrów. Kuźma Beata 2010-03-17
144 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm wraz z wyrównaniem oraz utwardzenie poboczy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2010-03-02
143 Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 40 000 litrów. Kuźma Beata 2010-02-04
142 Wykonywanie w roku 2010 usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz. 593 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2010-01-22
141 Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 roku Kuźma Beata 2010-01-14
140 Przetarg na dowożenie uczniów z miejscowości Górki, Korabiewice, Bednary, Waleriany, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 01. 01. 2010r. do 31. 12. 2011 r. Kuźma Beata 2009-11-25
139 Wykonywanie w roku 2010 usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz. 593 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2009-11-18
138 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2010 roku gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2009-11-18
137 Dostawa stołów i krzeseł do budynku Ośrodka Kultury w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2009-10-28
136 Rozbudowa budynku administracyjnego opieki zdrowotnej w Radziwiłłowie o powierzchni zabudowy -37,82 m2,powierzchni użytkowej – 29,43 m2, kubatura – 150,00m3 Kuźma Beata 2009-09-22
135 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowych w miejscowości Kamion. Kuźma Beata 2009-09-22
134 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-30 mm wraz z wyrównaniem oraz utwardzenie poboczy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej kruszywem drogowym o frakcji 0-30 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2009-09-17
133 Dostawa ciągnika rolniczego. Kuźma Beata 2009-09-17
132 Wykonanie remontu chodnika przy drodze gminnej we wsi Kamion. Kuźma Beata 2009-09-17
131 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Kamion. Kuźma Beata 2009-08-27
130 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłącza wodociągowego w miejscowościach Bartniki, Radziwiłłów ul. Warszawska, Grabina Radziwiłłowska ul. Duża, Jagodowa, Sosnowa, Borówkowa, Mrozy, Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2009-08-04
129 Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47. Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające. Kuźma Beata 2009-07-29
128 Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1 000 dla miejscowości Olszanka, Wygoda, Grabina Radziwiłłowska, Bartniki, Budy Zaklasztorne , Długokąty, Radziwiłłów, Budy Kałki, Puszcza Mariańska, ul. Kozłowskiego, Huta Partacka, Niemieryczew, Bartniki ul. Spokojna, Waleriany, Mrozy. Kuźma Beata 2009-07-17
127 Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji odnowy i rozwoju centrum wsi Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2009-07-15
126 Wykonanie robót blacharsko dekarskich w następujących obiektach komunalnych: - budynek Przedszkola Gminnego w Bartnikach przy, ul. Miodowej 47; - budynek gospodarczy na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach; przy ul. Miodowej 47 - budynek O.S.P. w Kamionie Kuźma Beata 2009-07-08
125 Wykonanie prac budowlanych zwiazanych z budową ogrodzenia oraz utwardzeniem nawierzchni za pomoca kostki brukowej betonowej na terenie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bartnikach oraz na terenie Gminnego Przedszkola i Osrodka Zdrowia Kuźma Beata 2009-04-29
124 Dostawa kostki betonowej oraz krawęzników i obrzeży betonowych Kuźma Beata 2009-04-29
123 Wyposażenie sali gimnastycznej nowo wybudowanej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Konstytucji 3 Maja Kuźma Beata 2009-04-29
122 Utwardzenie dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-30 mm (wapień dewoński - kruszywo budowlane) wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2009-04-07
121 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zator Kuźma Beata 2009-02-18
120 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Michałów, Mrozy ul. Klonowa, Mrozy ul. Spokojna, Studzieniec, Bartniki ul. Parkowa Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2009-02-18
119 Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowościach Pniowe- Studzieniec Kuźma Beata 2009-02-18
118 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lisowola Kuźma Beata 2009-02-18
117 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV oraz wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi z PCV i z aluminium. Kuźma Beata 2009-01-29
116 Dostawy oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 170 000 litrów, w roku budżetowym 2009. Kuźma Beata 2009-01-14
115 Przetarg Nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 206 000 euro na świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2009-01-09
114 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku. Kuźma Beata 2009-01-09
113 Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1 000 w miejscowościach Budy Wolskie, Zator, Wola Polska, Aleksandria, Mrozy, Korabiewice, Karnice, Bartniki-Grabie, Radziwiłłów ul. Warszawska pod budowę sieci wodociągowej z przyłączami. Kuźma Beata 2009-01-05
112 Przetarg nieograniczony na utwardzenie dróg gminnych kruszywem o frakcji: 0-30 mm (wapień dewoński - kruszywo budowlane) w ilości 5 000 ton wraz z wyrównaniem. Kuźma Beata 2008-12-03
111 Wykonywanie w roku 2009 usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz. 593 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2008-11-28
110 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2009 roku gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Kamionie, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2008-11-28
109 Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów z miejscowosci Korabiewice, Waleriany, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 01.01.209 roku do 31.12.2009 roku Kuźma Beata 2008-11-27
108 Przetarg nieograniczony na dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów po skończonych zajęciach szkolnych do domu w okresie od 01.01.2009 roku do 19.06.2009 roku Kuźma Beata 2008-11-27
107 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice- Górki- Nowa Huta- Wola Polska Kuźma Beata 2008-09-05
106 Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Bartniki ul. Miodowa i Spokojna Kuźma Beata 2008-07-23
105 Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1 000 w miejscowościach Waleriany-Pniowe- Studzieniec- Żuków- Olszanka- Wilczynek- Stary Karolinów-Radziwiłłów ul. Działkowa pod budowę sieci wodociągowej z przyłączami. Kuźma Beata 2008-07-04
104 Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Michałowie, Michałów 39, 96-330 Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2008-07-04
103 Na utwardzenie dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-30 mm (wapień dewoński - kruszywo budowlane) w ilości 2 000 ton wraz z wyrównaniem. Kuźma Beata 2008-07-01
102 Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2008-06-18
101 Modernizacja- dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach – wymiana instalacji elektrycznej wraz ze złączem kablowym z pomiarem, wymiana tablicy rozdzielczej. Kuźma Beata 2008-05-23
100 Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach ul. Miodowa 47 Kuźma Beata 2008-05-16
99 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Kamion oraz wykonanie remontu dachu nad częścią Sali Sportowej w Puszczy Mariańskiej, przy ul. Kr. J. Sobieskiego 61 Kuźma Beata 2008-03-14
98 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegą na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Olszanka - Puszcza Mariańska - Michałów- Wygoda - Nowy Karolinów - Stary Karolinów - Kamion, Waleriany, Radziwiłłów ul. Sobańskiego i Słoneczna Kuźma Beata 2008-03-12
97 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kamion. Kuźma Beata 2008-03-10
96 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Olszanka, Radziwiłłów ul. Podleśna, Budy Zaklasztorne ul. Borowikowa,Puszcza Mariańska ul. Akacjowa Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2008-03-10
95 Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Huta Partacka. Kuźma Beata 2008-03-10
94 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości: Mrozy - Waleriany Kuźma Beata 2008-03-10
93 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000 EURO, którego przedmiotem jest: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2008-01-31
92 Na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV oraz wymianę parapetów zewnętrznych w budynkach: - Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej – łącznie 12,12 m² okien (8 szt) - Gminny Ośrodek Zdrowia w Puszczy Mariańskiej – łącznie 27,72 m² okien (18 szt) - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bartnikach – łącznie 2,88 m² okien (4 szt) Kuźma Beata 2008-01-31
91 Na utwardzenie dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-30 mm (wapień dewoński - kruszywo budowlane) w ilości 4 000 ton wraz z wyrównaniem. Kuźma Beata 2008-01-23
90 Na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1, oraz wykonanie remontu korytarza, pokoju i pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej, przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42. Kuźma Beata 2008-01-17
89 Na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku sali sportowej oraz łącznika z izbami lekcyjnymi na działce numer ewidencyjny 151/17 położonej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Konstytucji 3 Maja Kuźma Beata 2008-01-11
88 Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 170 000 litrów, w roku budżetowym 2008. Kuźma Beata 2008-01-08
87 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000 EURO, którego przedmiotem jest: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej Kuźma Beata 2007-12-20
86 Na dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów po skończonych zajęciach szkolnych do domu w okresie od 1.01.2008 r do 31.12.2008 r Kod w/g Wspólnego Słownika Zamówień CPV 60113400-7 Kuźma Beata 2007-12-07
85 Na dowożenie uczniów z miejscowości Bednary, Waleriany, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej w 2008 r. Kod w/g Wspólnego Słownika Zamówień CPV 60113100-4 Kuźma Beata 2007-12-07
84 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie w roku 2008 usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego, w ilości maksymalnie 13.000 godzin w okresie wykonywania zamówienia. Kuźma Beata 2007-12-05
83 Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w ilości 20 000 litrów Kuźma Beata 2007-11-21
82 PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach. Kuźma Beata 2007-08-08
81 etarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Konstytucji 3 Maja. Kuźma Beata 2007-07-13
80 PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice, Huta Partacka, Niemieryczew, Budy Wolskie, Nowy Łajszczew, Stary Łajszczew. Kuźma Beata 2007-06-26
79 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2006-12-11
78 Wykonywanie w roku 2007 usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego, w ilości maksymalnie 13.000 godzin w okresie wykonywania zamówienia. Kuźma Beata 2006-12-11
29 na wykonanie remontu samochodu strażackiego Star 244 dla OSPw Bartnikach Kuźma Beata 2004-06-08
21 Przetarg nieograniczony uproszczony na wykonanie remontu dróg w miejscowościach Radziwiłłów, Bartniki, Długokąty Kuźma Beata 2004-02-18
17 PRZETARG NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DO SZKÓŁ. Kuźma Beata 2004-01-19
16 OGŁOSZENIE Kuźma Beata 2003-12-30
15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU W OKRESIE GRZEWCZYM 2003/2004 Kuźma Beata 2003-12-11
14 PRZETARG NIEOGRANICZONY UPROSZCZONY NA UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM WRAZ Z WYRÓWNANIEM Kuźma Beata 2003-11-13
13 PRZETARG NA WYKONYWANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH GOPS - u w PUSZCZY MARIAŃSKIEJ Kuźma Beata 2003-10-24
12 PRZETARG NA WYKONYWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DO SZKÓŁ Kuźma Beata 2003-10-24
11 PRZETARG NA DOSTAWĘ OPAŁU W OKRESIE GRZEWCZYM 2003/2004 DO KOTŁOWNI GMINNYCH Kuźma Beata 2003-10-24
10 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁY W OKRESIE GRZEWCZYM 2003/2004 Kuźma Beata 2003-10-24
9 wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV Kuźma Beata 2003-10-20
8 UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM Kuźma Beata 2003-08-28
7 NA DOSTARCZENIE OPAŁU W OKRESIE GRZEWCZYM Kuźma Beata 2003-08-25

[Liczba odsłon: 1148462]

przewiń do góry