Puszcza Mariańska, dnia 14.08.2014r.

 

OŚ. 6220.13.2014

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia                          3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                   (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Puszcza Mariańska

 

zawiadamia

 

że w dniu   8 sierpnia 2014 roku zostało wszczęte na wniosek Inwestora – Adama Lenartowicza

 

postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika rekreacyjnego na działka o nr ewid. 536 i 537 w miejscowości Kamion oraz działce o nr ewid. 603 w miejscowości Wycześniak, gmina Puszcza Mariańska.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organy administracji publicznej obowiązane                         są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego   lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu   na swój interes prawny lub obowiązek.

  Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie strony mogą zapoznać się z wnioskiem i kartą informacyjną przedsięwzięcia w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu

            Jednocześnie zawiadamia się, że pismem z dnia 14.08.2014 roku znak: OŚ.6220.13.2014 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                  w/w przedsięwzięcia.

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Puszcza Mariańska.

 

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu   w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – wniosku                       o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia   polegającego na: budowie zbiornika rekreacyjnego na działka o nr ewid 536 i 537                    w miejscowości Kamion oraz działce o nr ewid. 603 w miejscowości Wycześniak.

 

 

Wójt Gminy

Michał Staniak

 

 

 
 

Otrzymują:

1.       Pan Adam Lenartowicz

2.       Pani Katarzyna Lenartowicz

3.       Państwo Anna i Wojciech Panek

  1. Sołectwo wsi Kamion

Pan Wiktor Szymański

5.       Sołectwo wsi Stary Łajszczew

Pan Jerzy Ładyński

6.       a/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puszcza Mariańska, dnia 14.08.2014r.

 

 

 

 

OŚ. 6220.13.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9   ustawy z dnia 3 października   2008 roku                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235               z późn. zm.) , Wójt Gminy Puszcza Mariańska

 

zawiadamia

 

że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie wniosek o wydanie decyzji                       o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie zbiornika rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 536 i 537 w miejscowości Kamion oraz działce o nr ewid. 603 w miejscowości Wycześniak.

 

Inwestor: Adam Lenartowicz

 

 

 

Wójt Gminy

Michał Staniak

 

Otrzymują:

1.       Pan Adam Lenartowicz

2.       Pani Katarzyna Lenartowicz

3.       Państwo Anna i Wojciech Panek

  1. Sołectwo wsi Kamion

Pan Wiktor Szymański

5.       Sołectwo wsi Stary Łajszczew

Pan Jerzy Ładyński

6.        a/a  

Pobierz   Obwieszczenie zawiadomienie że zostało wydane postanowienie Wójta Gminy w spr. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Pobierz Informację o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku;
Pobierz Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Puszcza Mariańska dot. zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej;


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-19 08:41:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-10 14:49:46
  • Liczba odsłon: 1301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1153538]

przewiń do góry