STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej

 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), zwana dalej ustawą,
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
 3. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Puszcza Mariańska.
 2. Biblioteka jest instytucją działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury organizatora.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Puszcza Mariańska.
 2. Terenem działania Biblioteki jest obszar administracyjny gminy Puszcza Mariańska.
 3. Biblioteka używa pieczęci zawierającej napis: “Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej”.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Puszcza Mariańska, a nadzór merytoryczny Biblioteka Publiczna M. ST Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 1. Cele i zadania Biblioteki

§ 5

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.

§ 6

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych czytelników, dotyczących w szczególności wiedzy o własnej gminie oraz dokumentujących jej dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczaniu do domu,
 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 4. opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych i innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 5. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 6. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami zaspokajającymi potrzeby oświatowe i kulturalne ludności,
 7. podejmowanie działań dotyczących unowocześnienia Biblioteki i jej rozwoju,
 8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 9. podejmowanie innych działań określonych w odrębnych przepisach, wynikających z potrzeb lokalnego środowiska.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7

 1. Biblioteką kieruje kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy biblioteki oraz odpowiada za jej działalność merytoryczną.
 2. Kierownik przedstawia organizatorowi plany pracy, sprawozdania i analizy związane z funkcjonowaniem Biblioteki.
 3. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy, na czas określony lub nie określony.

§ 8

 1. W Bibliotece mogą być zatrudniani pracownicy działalności podstawowej oraz obsługi. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Kierownik Biblioteki w jej regulaminie organizacyjnym.

§ 9

 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji ( Dz. U. Nr 41 poz. 419).
 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm.).

§ 10

 1. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne:

- w Kamionie,

- w Radziwiłłowie z siedzibą w Bartnikach.

2. Filie biblioteczne prowadzą działalność w zakresie, o jakim mowa w § 6.

  1. Majątek i finanse

§ 11

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzany przez Radę Gminy.
 3. Obsługę finansowo – kadrową Biblioteki sprawuje Urząd Gminy Puszcza Mariańska.

§ 12

 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

§ 13

1. Biblioteka może pobierać opłaty za:

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne,
 2. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
 3. nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne,
 4. uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych

2.Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 nie może przekraczać kosztów usługi.

  1. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Przekształcenia, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach i w trybie określonym ustawą.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-04 14:32:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-29 10:13:23
 • Liczba odsłon: 1768
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203423]

przewiń do góry