Zobacz podgałęzie

I.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jednolity wzór wniosku o wpis, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie wpisu z ewidencji

Pobierz ważne informacje ogólne dla przedsiębiorcy;

II. OCHRONA ŚRODOWISKA

 1.  Pobierz  Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
      Pobierz  Załącznik do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;

2. POBIERZ  - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;

   - pobierz druk wniosku;

3.   Pobierz  Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;

4.  Pobierz  - Udostępnienie Informacji o środowisku i jego ochronie;

 5. Pobierz  Zgłoszenie usunięcia drzewa/drzew

6. Pobierz Ankietę w sprawie odbioru azbestu

 

III. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Pobierz  Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości;
Pobierz  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;

Pobierz Wniosek o wydanie warunków zabudowy i ustalenie inwestycji celu publicznego
Pobierz  Wniosek o wydanie wypisu - wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Pobierz  Wniosek o wydanie wypisu - wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 

 

 

 

 

Formy udostępniania informacji
Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).
Udostępnianie informacji na wniosek
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).
 
Odpowiedzialność karna
Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.
 

Dostęp do informacji publicznych

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej .

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie pdf


Wypełniony wniosek należy przesłać:

listownie na adres:


Urząd Gminy Puszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-18 14:53:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-08 13:20:13
  • Liczba odsłon: 11669
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1148399]

przewiń do góry