KADENCJA 2014-2018

Pobierz 
uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3.12.2014 roku;
Pobierz 
uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.12.2014 roku;
Pobierz  uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2014 roku;
Pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11.02.2015 roku;
Pobierz   uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.02.2015 roku;
Pobierz   uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25.03.2015 roku;
Pobierz   uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8.04.2015 roku;
Pobierz   uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11.05.2015 roku;
Pobierz   uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.06.2015 roku;
Pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.08.2015 roku;
Pobierz   uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.09.2015 roku;
Pobierz  uchwały z XII Sesji Rady w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.10.2015 roku;
Pobierz   uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.10.2015 roku;
Pobierz  uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2015 roku
Pobierz  uchwały z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.11.2015 roku;
Pobierz  uchwały z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 02.12.2015 roku;
Pobierz  uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku;
Pobierz uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 lutego 2016 roku;
Pobierz uchwały z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 lutego 2016 roku;
Pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 czerwca 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 sierpnia 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12 września 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 września 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5 października 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 października 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 października 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 listopada 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 grudnia 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy ariańskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku;
Pobierz uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku;
Pobierz Uchwały  XXXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 września 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XL Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9 października 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XLI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XLII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 listopada 2017 roku;  
Pobierz Uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 grudnia 2017 roku;
Pobierz Uchwały x XLIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku;
Pobierz Uchwały z XLV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 roku;
Pobierz Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 roku;
Pobierz Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20 kwietnia 2018 roku;
Pobierz Uchwały z XLVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 kwietnia 2018 roku
Pobierz Uchwały z XLIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 maja 2018 roku;
Pobierz Uchwały z L Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku;
Pobierz Uchwały z LI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 lipca 2018 roku;
Pobierz Uchwały z LII Sesji rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 sierpnia 2018 roku;
Pobierz Uchwały z LIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 września 2018 roku;
Pobierz Uchwały z LIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2018 roku;


Rejestr uchwał 2014 -2018
I Sesja
I/1/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy;
I/2/2014 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy;
I/3/2014 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
II Sesja
II/4/2014 - w sprawie powołania komisji rewizyjnej ustalenia jej składu osobowego;
II/5/2014 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy;
II/6/2014 - w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej;
II/7/2014 - w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy;
II/8/2014 - w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
II/9/2014 - w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Puszcza Mariańska do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
II/10/2014 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .
III Sesja
III/11/2014 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
III/12/2014 - uchwała budżetowa na 2015 rok
III/13/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
IV Sesja
IV/14/2015 - uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
IV/15/2015 - uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Puszcza Mariańska na rok 2015;
IV/16/2015 - uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na rok 2015;
IV/17/2015 - uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy;
IV/18/2015 - uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
IV/19/2015 - uchwała w sprawie zamiany uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 marca 2013 roku;
IV/20/2015 - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogi w miejscowości Radziwiłłów;
IV/21/2015 - uchwała wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogi w miejscowości Radziwiłłów;
IV/22/2015 - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
IV/23/2015 - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogi w miejscowości Bartniki;
IV/24/2015 - uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
V Sesja
V/25/2015 - uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska;
V/26/2015 - uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmine Puszcza Mariańska;

VI Sesja
VI/27/2015 uchwała w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2015;
VI/28/2015 uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Puszcza Mariańska ;
VI/29/2015 uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska;
VI/30/2051 uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
VI/31/2015  uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

VII Sesja
VII/32/2015 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25.03.2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
VII/33/2015 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015;

VIII Sesja
VIII/34/2015 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego;
VIII/35/2015 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok;
VIII/36/2015 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023;
VIII/37/2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów-działki o nr ewid.38,39,40 oraz 41;
VIII/38/2015 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2014  Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2014 roku;
VIII/39/2015 uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska;

IX Sesja
IX/40/2015 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;
IX/41/2015 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;
IX/42/2015 uchwała w sprawie zmiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat;
IX/43/2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogi w miejscowości Bartniki;
IX/44/2015 uchwała w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2015;
IX/45/2015 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023;
IX/46/2015 uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Puszcza Mariańska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki";
IX/47/2015 uchwała w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej:
IX/48/2015 uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska;
IX/49/2015 uchwała w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego gruntów leśnych stanow iących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska;

X Sesja
X/50/2015 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
X/51/2015 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy
X/52/2015 uchwała w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników

XI Sesja
XI/53/2015 uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska;

XII Sesja
XII/54/2015 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok;
XII/55/2015 uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2023;
XII/56/2015 uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
XII/57/2015 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
XII/58/2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Waleriany - nr ewid. dz. 182/6;
XII/59/2015
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Kamion - nr. ewid. dz. 1/12; 1/13 oraz 1/14;
XII/60/2015
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogi w miejscowości Waleriany;
XII/61/2015 uchwała
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogi w miejscowości Radziwiłłów;
XII/62/2015 u chwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji rady Gminy w Puszczy Mariańskiej;
XII/63/2015 uchwała w spra
wie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

XIII Sesja
XIII/64/2015 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015;
XIII/65/2015 uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019;
XIII/66/2015 uchwała uchylająca uchwałę Nr XII/57/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z dnia 14 października 2015 roku;
XIII/67/2015 uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska;

XIV Sesja
XIV/68/2015 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Puszcza Mariańska do porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, którego celem jest pozyskanie środków finansowych oraz wspólna realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska od km. 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów"

XV Sesja
XV/69/2015 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
XV/70/2015 uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
XV/71/2015 uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
XV/72/2015 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
XV/73/2015 uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016;
XV/74/2015 uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Puszcza mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;
XV/75/2015 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIII/67/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska;
XV/76/2015 uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej - w Starym Łajszczewie;
XV/77/2015 uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

XVI Sesja
XVI/78/2015 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023;
XVI/79/2015 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015;
XVI/80/2015 uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez inne niż Gmina Puszcza Mariańska osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
XVI/81/2015 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Michałowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;
XVI/82/2015 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej- w Korabiewicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;

XVII Sesja
XVII/83/2015 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 - 2023;
XVII/84/2015 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
XVII/85/2015 uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023'
XVII/86/2015 uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2016;
XVII/87/2015 uchwała w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych;
XVII/88/2015 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt;
XVII/89/2015 uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
XVII/90/2015 uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty: Budy Kałki, Michałów, Wola Polska, Długokąty, Puszcza Mariańska;
XVII/91/2015 uchwała w sprawie przyjęcia programu rozwoju lokalnego pt: "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Puszcza Mariańska do 2025 roku;"

XVIII Sesja
XVIII/92/2016 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy;
XVIII/93/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu na rzecz Gminy Puszcza Mariańska pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w miejscowości RADZIWIŁŁÓW;
XVIII/94/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogę w miejscowości RADZIWIŁŁÓW;
XVIII/95/2016 uchwała w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2020;
XVIII/96/2016 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
XVIII/97/2016 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
XVIII/98/2016 uchwała w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej - w Starym Łajszczewie;

XIX Sesja
XIX/99/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;
XIX/100/2016 uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;

XX Sesja
XX/101/2016 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
XX/102/2016 uchwała w sprawie przedłużenia terminu obowiązujących dotychczasowo taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
XX/103/2016 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Puszcza Mariańska;
XX/104/2016 uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska;
XX/105/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogę w miejscowości Waleriany;
XX/106/2016 uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;


XXI Sesja
XXI/107/2016 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 - 2023;
XXI/108/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok;
XXI/109/2016 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok;

XXII Sesja
XXII/110/2016 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;
XXII/111/2016 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
XXII/112/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
XXII/113/2016 uchwała w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;
XXII/114/2016 uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;
XXII/115/2016 uchwała w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów będących mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska;

XXIII Sesja
XXIII/116/2016 uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów - działki o numerze ewidencyjnym 38, 39, 40 i 41;
XXIII/117/2016 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego;
XXIII/118/2016 uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok;
XXIII/119/2016 uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
XXIII/120/2016 uchwała w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
XXIII/121/2016 uchwała w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
XXIII/122/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Bartniki stanowiących własność gminy;

XXIV Sesja
XXIV/123/2016 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Puszcza Mariańska do projektu pn. "Remont drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Bartniki" ;

XXV Sesja

XXV/124/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok;
XXV/125/2016 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat;
XXV/126/2016 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogę w miejscowości BEDNARY;
XXV/127/2016 uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
XXV/128/2016 uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
XXV/129/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa";
XXV/130/2016 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt;

XXVI Sesja
XXVI/131/2016 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Puszcza Mariańska do porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, którego celem jest pozyskanie środków finansowych oraz wspólna realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Bartniki na odcinkach: od km 1+495,50 do km 1+571,50 i od km 1+580,50 do km 1+710,00 oraz na odcinku Bartniki - Radziwiłłów od km 2+680 do km 3+105,50";
XXVI/132/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa;

XXVII Sesja
XXVII/133/2016 uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 - 2023;
XXVII/134/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok;
XXVII/135/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Stary Łajszczew;
XXVII/136/2016 uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;
XXVII/137/2016 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;
XXVII/138/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Gminy Puszcza Mariańska w miejscowości Kamion;
XXVII/139/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice;
XXVII/140/2016 uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;

XXVIII Sesja
XXVIII/141/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie oraz pełnienie roli Partnera Wiodącego (Lidera) w Projekcie;
XXVIII/142/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie;

XXIX Sesja
XXIX/143/2016 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Puszcza Mariańska"

XXX Sesja
XXX/144/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok;
XXX/145/2016 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXX/146/2016 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
XXX/147/2016 uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

XXXI Sesja
XXXI/148/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy o Partnerstwie
NR 1/OZE/2016 z dnia 07.10.2016

XXXII Sesja
XXXII/149/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok;
XXXII/150/2016 uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i kontroli prawidłowości ich pobrania wykorzystywania;
XXXII/151/2016 uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
XXXII/152/2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod drogę w miejscowości Radziwiłłów;
XXXII/153/2016 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Waleriany;
XXXII/154.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska pod poszerzenie drogi w miejscowości KORABIEWICE;

XXXIII Sesja
XXXIII/155/2016 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok;
XXXIII/156/2016 uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017 - 2023;
XXXIII/157/2016 uchwała budżetowa na rok 2017;
XXXIII/158/2016 uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;

XXXIV Sesja
XXXIV/159/2017 uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva w Warszawie wraz z odpowiedzią na skargę;
XXXIV/160/2017 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;
XXXIV/161/2017 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
XXXIV/162/2017 uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
XXXIV/163/2017 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub na czas nieoznaczony;
XXXIV/164/2017 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puszcza Mariańska do roku 2020;
XXXIV/165/2017 uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

XXXV Sesja
XXXV/166/2017 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
XXXV/167/2017 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego;
XXXV/168/2017 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
XXXV/169/2017 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
XXXV/170/2017 uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Puszczy Mariańskiej;
XXXV/171/2017 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na rok 2017;
XXXV/172/2017 uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;
XXXV/173/2017 uchwała w sprawie zatwierdzeni taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
XXXV/174/2017 uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej;
XXXV/175/2017 uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2019;
XXXV/176/2017 uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
XXXV/177/2017 uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
XXXV/178/2017 uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
XXXV/179/2017 uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puszcza Mariańska;
XXXV/180/2017 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska;
XXXV/181/2017 uchwała w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;

XXXVI Sesja
XXXVI/182/2017 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017 - 2023;
XXXVI/183/2017 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
XXXVI/184/2017 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
XXXVI/185/2017 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
XXXVI/186/2017 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu we wsi Puszcza Mariańska na rzecz Gminy Puszcza Mariańska pod poszerzenie drogi w miejscowości WYGODA;
XXXVI/187/2017 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 z dnia 23 marca 2011r.;
XXXVI/188/2017 uchwała w sprawie porozumienia Gminy Puszcza Mariańska i Gminy Radziejowice w przedmiocie współdziałania przy remoncie odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej nr ew. 93 i 141;

XXXVII Sesja
XXXVII/189/2017 uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;

XXXVIII Sesja

XXXXVIII/1902017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
XXXVIII/191/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok;
XXXVIII/192/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/167/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego;
XXXVIII/193/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dwóch użytków ekologicznych

XXXIX Sesja
XXXIX/194/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2023;
XXXIX/195/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
XXXIX/196/2017 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
XXXIX/197/2017 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/135/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.09.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Stary Łajszczew;

XL Sesja
XL/198/2017 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Puszcza Mariańska w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości;

XLI Sesja
XLI/199/2017 Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 -2023;
XLI/200/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
XLI/201/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;
XLI/202/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska dla fragmentu miejscowości Bartniki (Zabudziska);
XLI/203/2017 Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok;
XLI/204/2017 Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Puszcza Mariańska zadania publicznego - zarządzenia przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi krajowej nr 70 w granicach administracyjnych gminy Puszcza Mariańska;
XLI/205/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Puszcza Mariańska;
XLI/206/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
XLI/207/2017 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XLI/208/2017 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018;

XLII Sesja
XLI/209/2017 Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 -2023;
XLI/210/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
XLI/211/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im. Jana Kiecińskiego w Bartnikach na Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach;

XLIII Sesja
XLIII/212/2017 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych;

XLIV Sesja
XLIV/213/2017 Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 -2023;
XLVI/214/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
XLIV/215/2017 Uchwała w sprawie podjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marianska na lata 2018-2028;
XLIV/216/2017 Uchwała Budżetowa na 2018 rok;
XLIV/217/2017 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
XLIV/218/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu we wsi Bartniki na rzecz Gminy Puszcza Mariańska pod drogę w miejscowości Bartniki;
XLIV/219/2017 Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Radziwiłłów;
XLIV/220/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy;

XLV Sesja

XLV/221/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska;
XLV/222/2018 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;
XLV/223/2018 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania;
XLV/224/2018 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat;

XLVI Sesja
XLVI/225/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018 - 2028;
XLVI/226/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok;
XLVI/227/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego; (Bartniki- Puszcza Mariańska)
XLVI/228/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego (Puszcza Mariańska- Mszczonów;
XLVI/229/2018 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok;
XLVI/230/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na rok 2018;
XLVI/231/2018 Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
XLVI/232/2018 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/173/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
XLVI/233/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
XLVI/234/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
XLVI/235/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska;
XLVI/236/2018 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska;
XLVI/237/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Puszcza Mariańska na okręgi wyborcze;
XLVI/238/2018 Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

XLVII Sesja
XLVII/239/2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej;

XLVIII Sesja
XLVIII/240/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Puszcza Mariańska na obwody wyborcze;

XLIX Sesja
XLIX/241/2018 Uchwała w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej;
XLIX/242/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
XLIX/243/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Grabina Radziwiłłowska);
XLIX/244/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Budy Kałki);
XLI/245/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Stary Łajszczew;
XLIX/246/2018 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. zmiany granic miejscowości Budy Kałki i Radziwiłłów;
XLIX/247/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne;
XLIX/248/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
XLIX/249/2018 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

L Sesja
L/250/2018 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028;
L/251/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok;
L/252/2018 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej;
L/253/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Puszcza Mariańska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

LI Sesja
LI/254/2018 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Bogusława Boguszewskiego na bezczynność organu wraz z odpowiedzią na skargę;
LI/255/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bartnikach;
LI/256/2018 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska;

LII Sesja
LII/257/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028;
LII/258/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok;
LII/259/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska;
LII/260/2018 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska;
LII/261/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Korabiewice w granicach administracyjnych;

LIII Sesja
LIII/262/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok;
LIII/263/2018 Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;

LIV Sesja
LIV/264/2018 uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028;
LIV/265/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
LIV/266/2018 Uchwała zmieniająca Statut Gminy Puszcza Mariańska przyjęty uchwała Nr VII/28/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.01.2003 roku w spr. statutu Gminy Puszcza Mariańska;
LIV/267/2018 Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska.

 
  Kadencja 2010 -2014

Pobierz uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2.12.2010 roku;

Pobierz uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3.12.2010 roku;

Pobierz  uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.12.2010 roku;

Pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.12.2010 roku;

Pobierz uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.01.2011 roku;

Pobierz uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.02.2011 roku;

Pobierz uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.03.2011 roku;

Pobierz uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.04.2011 roku;

   Pobierz uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.05.2011 roku;

Pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21.06.2011 roku;

Pobierz uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.07.2011 roku;

  Pobierz uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.08.2011 roku;    
 Pobierz
uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.10.2011 roku;

Pobierz uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 01.12.2011 roku;

Pobierz  uchwały z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.12.2011 roku;

Pobierz uchwały z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.02.2012 roku;

Pobierz uchwała Nr XVII/95/2012 z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.03.2012 roku;

Pobierz uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.03.2012 roku;

Pobierz uchwały z XIX Sesji rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.06.2012 roku;

Pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11.07.2012 roku;

Pobierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.08.2012 roku;

Pobierz uchwały z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24.09.2012 roku;

Pobierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.10.2012 roku;

Pobierz Uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.12.2012 roku;

Pobierz Uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2012 roku;

Pobierz Uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy  w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.01.2013 r.;
Pobierz Uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.02.2013 r.;
Pobierz Uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.03.2013 r.;
Pobierz Uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy M ariańskiej z dnia 10 .04.2013 ;
Pobierz Uchwały z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 06.05.2013r.;
Pobierz Uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.06.2013 roku;
Pobierz Uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.06.2013 roku;
Pobierz Uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.09.2013 r.;
Pobierz Uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.10.2013 r.;
Pobierz Uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.11.2013 r.;
Pobie/rz Uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.1 2 .2013 r.;
Pobierz Uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2014 r.;
  Pobierz Uchwały z XXXVIII Ses ji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2014 r.;
Pobierz Uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10 kwietnia 2014 roku;
Pobierz Uchwały z XL Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku;
Pobierz Uchwał y z XLI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 czerwca 2014 roku;
Pobierz Uchwały z XLII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 6 sierpnia 2014 r.;
Pobier z
Uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10 września 2014r.;
Pob ierz Uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10 września 2014 roku;
Pobierz Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańska z dnia 8 października 2014 roku;
Pobierz Uchwały z XLV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5 listopada 2014 roku;

 

Kadencja 200 2 -2006  

Pobierz uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.11.20 02 r.;
Pobierz uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.11.2002 r.;
Pobierz uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 17.12.002 r.;
Pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.12. 2002 r.;
Pobierz uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2002 r.;
Pobierz uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 16.01.2003r.;
Pobierz uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.01.2003 r.;
Pobierz uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 17.02.2003 r.;
Pobierz uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.03.2003 r.;
Pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy M a riańskiej z dn ia 24.04.2003 r.;
Pobierz uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5.06.2003 r.;
Pobierz uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.06.2003 r.;
Pobierz uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.07.2003r.;
Pobierz uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.07.2003 r.;
Pobierz uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.08.2003 r.;
Pobierz uchwały z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2.10.2003 r.;
Pobierz uchwały z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.11.2003r.;
Pobierz uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11.12.2003 r.;
Pobierz uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12. 2003 r.;
Pobierz uchwały z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.02.2004 r.;
Pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 . 03 . 2004 r.;  
 
  P obierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7.05.2004 r

pobierz uchwały z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3.06.2004 r.

pobierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.06.2004 r.

pobierz uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.07.2004 r.

pobierz uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1.09.2004 r.

pobierz uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1.10.2004 r.

pobierz uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.11.2004r

pobierz uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9.12.2004

pobierz uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszcza Mariańska z dnia 29.12.2004 r.

pobierz uchwały z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2 marca 2005

   Pobierz uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 marca 2005r

Pobierz uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.04.2005 r.; 

Pobierz uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.06.2005 r.;

Pobierz uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 02.08.2005r.;

Pobierz uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy  w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.08.2005r.;

Pobierz uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.09.2005r.;

Pobierz uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.10.2005r.;

Pobierz uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4.11.2005r.;

Pobierz uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.11.2005r.;

Pobierz uchwały z XL Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.12.2005r.;

Pobierz uchwały z XLI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.12.2005r.;

  Pobierz uchwały z XLII Sesji Rady Gminy w Puszczy Maria ń skiej z dnia 10.01.2006r.;

Pobierz   uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 03.02.2006r.;

Pobierz uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 09.03.2006 r.;

Pobierz   uchwały z XLV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.03.2006r.;

Pobierz uchwa ł y z XLVISesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia  24.04.2006r.;Kadencja 2006-2010

pobierz uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnai 23 listopada 2006 r.;

pobierz uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5 grudnia 2006 r.;

pobierz uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12 grudnia 2006 r.

pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.;

pobierz uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24 stycznia 2007 r.;

pobierz uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13 lutego 2007 r.;

pobierz uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9 marca 2009 r.;

pobierz  uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 marca 2007r.

Pobierz uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12 kwietnia 2007r.

pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24 maja 2007 r.;

pobierz uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 czerwca 2007r.;

pobierz uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 lipca 2007.;

pobierz uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24 lipca 2007 r.;

pobierz uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 września 2007 r

pobierz uchwały z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 września 2007r

pobierz uchwały z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 listopada 2007

pobierz uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 6 grudnia 2007r

pobierz uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2007

pobierz uchwały z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 stycznia 2008r

pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy mariańskiej z dnia 25 lutego 2008r

pobierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 marca 2008 r.;

pobierz uchwały z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 marca 2008 r

pobierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 kwietnia 08 r

Pobierz uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13 maja 2008 r.

Pobierz uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 maja 2008 r.

Pobierz uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 maja 2008 r;

Pobierz uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26. 06. 2008 r;

Pobierz uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1.08.2008 r;

Pobierz uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia  26.08.2008 r;

Pobierz uchwały z XXX sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 16.09.2008 r.;

Pobierz uchwały z XXXI sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 03.11.20008r.;

Pobierz uchwały z XXXII sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.11.2008r.;

Pobierz uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9.12.2008r.;

Pobierz uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2008r.;

Pobierz  uchwały z XXXV sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.02.2009 r.;

Pobierz uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.03.2009 r.;

Pobierz uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.03.2009 r.; 

Pobierz uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.04.2009r.;

Pobierz uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.05.2009r.;

Pobierz uchwały z XL sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.06.2009 r.;

Pobierz uchwały z XLI sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.07.2009 r.; 

Pobierz uchwały z XLII sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.08.2009r.;

Pobierz uchwały z XLIII sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.10.2009 r.;

Pobierz uchwały z XLIV sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10 2009 r.;

Pobierz uchwały z XLV sesji Rady Gminy w Puszcza Mariańskiej z dnia 15. 12. 2009r.;

Pobierz  uchwały z XLVI sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9.02.2010 r.;

Pobierz uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4.03.2010 r.;

Pobierz uchwały z XLVII Sessji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.03.2010 r.;

Pobierz uchwały z XLIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.04.2010 r.;

Pobierz uchwały z L Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.05.2010 r.;

Pobierz uchwały z LI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.06.2010 r.;

Pobierz uchwały z LII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.08.2010 r.;

Pobierz uchwały z LIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.09.2010 r.;

Pobierz uchwa ł y z LIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 01.10.2010 r.;

Pobierz uchwały z LV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.10.2010 r.;

Pobierz Uchwały z LVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.11.2010 r.


Kadencja 1998-2002

Pobierz uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3.11.1998 r.;
Pobierz uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.11.1998 r.;
Pobierz uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.12.1998 r.;
Pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.02.1999 r.;
Pobierz uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskie z dnia 12.03.1999 r.;
Pobierz uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.03. 1999 r.;
Pobierz uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.04.1999 r.;
Pobierz uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9.07.1999 r.;
Pobierz uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.09.1999 r.;
Pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.11.1999 r.;
Pobierz uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21.12.1999 r.;
Pobierz uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4.02.2000 r.;
Pobierz uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.03.2000 r.;
Pobierz uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25.05.2000 r.;
Pobierz uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.11.2000 r.;
Pobierz uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.12.2000 r.;
Pobierz uchwa ł y z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2000 r.;
Pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7.03.2001 r.;
Pobierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.04.2001 r.;
P obierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.06.2001 r.;
Pobierz uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21.08.2001 r.;
Pobierz uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 17.10.2001 r.;
Pobierz uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.11.2001 r.;
Pobierz uchwa ł y z XXVII Sesji Rady Gminy w P uszczy Mariańskiej z dnia 19.12.2001 r.;
Pobierz uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w P uszczy Mariańskiej z dnia 12.02.2002 r.;
Pobierz uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21.03.2002 r.;
Pobierz uchwały z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.04.2002 r.;
pobierz uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.05.2002 r.;
Pobierz uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.06.2002 r.;
Pobierz uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9.07.2002 r.;
Pobierz uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.08.2002 r.;
Pobierz uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.09.2002 r.

Kadencja 1994-1998
Pobierz uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5.07.1994 r.;
Pobierz uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.07.1994 r.;
Pobierz uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.08.1994 r.;
Pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.09.1994 r.;
Pobierz uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4.11.1994 r.;
Pobierz uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.12.1994 r,;
Pobierz uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.02.1995 r.;
Pobierz uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.03.1995 r.;
Pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.05.1995 r.;
Pobierz uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1.08.1995 r.;
Pobierz uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.09.1995 r.;
Pobierz uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.11.1995 r.;
Pobierz uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.12.1995 r.;
Pobierz uchwały z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 16.02.1996 r.;
Pobierz uchwały z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7.03.1996 r.;
Pobierz uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24.04.1996 r.;
Pobierz uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.06.1996 r.;
Pobierz uchwały z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.08.1996 r.;
Pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5.11.1996 r.;
Pobierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.12.1996 r.;
Pobierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 6.03.199 7 r.;
Pobierz uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24.03.199 7 r.;
Pobierz uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.04.1997 r.;
Pobierz uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.06.1997 r.;
Pobierz uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8.08.1997 r.;
Pobierz uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w puszczy Mariańskiej z dnia 1.10.1997 r.;
Pobierz uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.10.1997 r.;
Pobierz uchwały z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.11.1997 r.;
Pobierz uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.12.1997 r.;
Pobierz uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.02.1998 r.;
Pobierz uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.04.1998 r.;
Pobierz uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5.06.1998 r.;
Pobierz uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 17.06.1998 r.

Kadencja 1990-1994
Pobierz uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 6.06.1990 r.;
Pobierz uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.06.199 0 r.;
Pobierz uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25.07.199 0 r.;
Pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.08.1990 r.;
Pobierz uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24.10.1990 r.;
Pobierz uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.11.1990 r.;
Pobierz uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.1990 r.;
Pobierz uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.02.1991 r.;
Pobierz uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.04.1991 r.;
Pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.04.1991 r.;
Pobierz uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24.07.1991 r.;
Pobierz uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 6.09.1991 r.;
Pobierz uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3.10.1991 r.;
Pobierz uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.11.1991 r.;
Pobierz uchwały z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.1991 r.;
Pobierz uchwały z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7.01.1992 r.;
Pobierz uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2.03.1992 r.;
Pobierz uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3.04.1992 r.;
Pobierz uchwały z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.07.1992 r.;
Pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.08.1992 r.;
Pobierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25.11.1992 r.;
Pobierz uchwały z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.1992 r.;
Pobierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.01.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.03.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.04.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8.06.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.07.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.08.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.10.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5.11.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.11.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.1993 r.;
Pobierz uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.01.1994 r.;
Pobierz uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.02.1994 r.;
Pobierz uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.03.1994 r.;
Pobierz uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.05.1994 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: dodano rejest uchwał z XV Sesji
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 10:53:16
  • Liczba odsłon: 6843
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1151740]

przewiń do góry