Pobierz  Zawiadomienie o spotkaniu dot. wykonania Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymani owych i regulacyjnych wód rzeki Chojnatki;

uchwala_zmiana_studium.zip Pobierz Ogłoszenie Wójta gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Uchwałą Nr XVII/96/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmujacego fragment wsi Stary Łajszczew;

Pobierz Uchwałę w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska "

Pobierz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz mapę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz uchwałę w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Stary Łajszczew;


Pobierz Uchwałę Nr XLV/279/2014 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska;

 

 

                                                                                                    Puszcza Mariańska 17.11.2011r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Stary Łajszczew

          Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLVI/219/2010 z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Stary Łajszczew, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w studium w dniach od 29.11.2011r. do 29.12.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr    9).

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej o godz. 16:00 w Sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.            

        Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu studium, może wnieść uwagi do projektu.

       Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2012r.  

      Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.       w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej lub pocztą na adres Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego1, 96-330 Puszcza Mariańska.

2.       ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9

3.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl                                                                                             

 

 

                                                                             Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                      mgr Michał Staniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-19 11:32:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-25 09:16:52
  • Liczba odsłon: 5451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1153540]

przewiń do góry