KADENCJA 2018-2023

Skład komisji budżetowo - gospodarczej;

1. Wiesław Popłoński - Przewodniczący Komisji
2. Wacława Seliga - Zastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Boryna - członek
4. Maria Bobrowska - członek
5. Maciej Obłękowski - członek
6. Iwona Wach - członek
7. Wiesław Pietras - członek
8. Andrzej Jędrzejewski - członek
9. Sławomir Stopiński - członek
10. Aneta Gedziarska - członek
11. Wanda Badełek - członek
12. Krzysztof Sobczyk - członek

Pobierz Protokół z I posiedzenia połączonych komisji w dniu 19.12.2018 r.;
Pobierz Protokół z II posiedzenia połączonych komisji w dniu 10.01.2019 r.;
Pobierz Protokół z III posiedzenia połączonych komisji w dniu 28.02.2019 r.;
Pobierz Protokół z IV posiedzenia połączonych komisji w dniu 21.05.2019 r.;
Pobierz Protokół z V posiedzenia połączonych komisji w dniu 10.04.2019 r.;
Pobierz Protokół z VI posiedzenia połączonych komisji w dniu 21.05.2019 r.;
Pobierz Protokół z VII posiedzenia połączonych komisji w dniu 19.06.2019 r.;
Pobierz Protokół z VIII posiedzenia połączonych komisji w dniu 08.08.2019 r.;
Pobierz Protokół z IX posiedzenia połączonych komisji w dniu 11.09.2019 r.;
Pobierz Protokół z X posiedzenia połączonych komisji w dniu 23.09.2019 r.;
Pobierz Protokół z XI posiedzenia połączonych komisji w dniu 16.10.2019 r.;
Pobierz Protokół z XII posiedzenia połączonych komisji w dniu 30.10.2019 r.;
Pobierz Protokół z XIII posiedzenia połączonych komisji w dniu 13.11.2019 r.;
Pobierz Protokół z XIV posiedzenia połączonych komisji w dniu 21.11.2019 r.;
Pobierz Protokół z XV posiedzenia połączonych komisji w dniu 28.11.2019 r.; 

Pobierz Protokół z XVI posiedzenia połączonych komisji w dniu 18.12.2019 r.;

Pobierz Protokół z XVII posiedzenia połączonych komisji w dniu 27.12.2019 r.;

Pobierz Protokół z XVIII posiedzenia połączonych komisji w dniu 12.02.2020 r.;

                

Skład komisji rewizyjnej;

1. Krzysztof Sobczyk - Przewodniczący Komisji
2. Wacław Seliga - Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Wach - członek
4. Andrzej Jędrzejewski - członek
5. Wiesław Popłoński - członek

Pobierz Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 28.02.2019 roku;

Pobierz Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 27.03.2019 roku

Pobierz Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 29.05.2019 roku

Pobierz Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 17.07.2019 roku;

Pobierz Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 30.09.2019 roku;

Pobierz Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 02.12.2020 roku


Skład komisji skarg, wniosków i petycji;

1. Joanna Lis - Przewodniczący Komisji
2. Agata Grzejszczak - Zastępca Przewodniczącego
3. Sławomir Stopiński - członek
4. Aneta Gędziarska - członek
5. Wiesław Popłoński - członek

Pobierz I Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 13.03.2019 r.
Pobierz   II Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 27.03.2019 r.
Pobierz  III
Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 16.05.2019 r.;
Pobierz   IV
Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 11.12.2019 r.;
Pobierz   
V Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 05.02.2020 r.;

Pobierz VI Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 03.06.2020 r.;

Pobierz VII Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 04.08.2020 r.;

 Skład komisji oświaty i porządku publicznego;

1. Sławomir Stopiński - Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Boryna - Zastępca Przewodniczącego
3. Joanna Lis - członek
4. Agata Grzejszczak - członek
5. Maciej Obłękowski - członek
6. Krzysztof Sobczyk - członek

Pobierz Protokół z I posiedzenia komisji w dniu 24.01.2019 r.;
Pobierz Protokół z II posiedzenia komisji w dniu 27.03.2019 r.;
Pobierz Protokół z III posiedzenia komisji w dniu 05.06.2019 r.;

Pobierz Protokół z IV posiedzenia komisji w dniu 15.10.2019 r.;

Skład komisji rolnictwa;

1. Maciej Obłękowski - Przewodniczący Komisji
2. Maria Bobrowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Wiesław Pietras - członek
4. Zbigniew Brzezicki - członek
5. Agata Grzejszczak - członek

Pobierz   Protokół z I posiedzenia komisji rolnictwa w dniu 28.02.2019 r.
Pobierz  Protokół z II posiedzenia komisji rolnictwa w dniu 13.03.2019 r.;
 

 

KADENCJA 2014-2018

Komisja Busdżetowo - Gospodarcza:

1. Wiesław Popłoński       - Przewodniczący

2. Wanda Badełek            - zastępca Przewodniczacego

3. Zbigniew Brzezicki       - członek

4. Maria Bobrowska          - członek

5. Henryka Gawart            - członek

6. Andrzej Domagała        - członek

7. Jerzy Ładyński              - członek

8. Dariusz Koliński            - członek

9. Maciej Obłękowski        - członek

10. Iwona Wach                 - członek

11. Bogusław Żyniewicz     - członek

 

Pobierz

Uchwałę Nr II/5/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.12.2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej;

 

 

Skład Osobowy Komisji Budżetowo-Gospodarczej

1.  Henryk Cebula            - Przewodniczący

2.  Wanda Badełek           - Zastępca Przewodniczącego

3.  Maria Bobrowska         - członek

4.  Gawart Henryka          - członek

5.  Andrzej Domagała      - członek

6.  Leszek Słupski            - członek

7.  Dorota Wójcicka         - członek

8.  Ładyński Jerzy            - członek

9.  Wiolleta Zabłocka       - członek

10. Bogusław Żyniewicz  - członek

 

       Kadencja 2010-2014

                                      

                                       U C H W A Ł A    Nr     II/4/2010

                                     Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

                                           z dnia   3   grudnia   2010 roku

 

 

w sprawie:   określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych stałych   Komisji   Rady Gminy w   Puszczy   Mariańskiej.

                

       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591, z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

  § 1

Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

 

            I.    KOMISJA    BUDŻETOWO - GOSPODARCZA

             

            1.    Henryk Cebula                       - przewodniczący

       2.    Wanda Badełek                      - zastępca przewodniczącego

        3.     Maria Bobrowska                   - członek

4.       Andrzej Domagała                  - członek

5.       Henryka Gawart                      - członek

6.       Jerzy Ładyński                        - członek

7.       Leszek Słupski                        - członek

8.       Dorota Wójcicka                     - członek

9.       Wioletta Zabłocka                   - członek

10.      Bogusław Żyniewicz               - członek

 

II.                 KOMISJA   ROLNICTWA

 

1.    Jerzy Ładyński                          - przewodniczący

2.    Andrzej Domagała                 - zastępca przewodniczącego

3.    Maria Bobrowska                 - członek

4.    Jerzy Guzik                         - członek

5.    Grażyna Niewiadomska       - członek

6.    Maciej Obłękowski             -   członek

7.    Wiesław Popłoński             -   członek

 

 

      III.   KOMISJA   OŚWIATY   I   PORZĄDKU   PUBLICZNEGO

 

1.    Wioletta Zabłocka                   - przewodniczący

2.       Wanda Badełek                      - zastępca przewodniczącego

3.       Henryk Cebula                       - członek

4.       Jerzy Guzik                             - członek

5.       Maciej Obłękowski                 -   członek

6.       Leszek Słupski                         - członek

 

§ 2

1. Przedmiotem działania Komisji Budżetowo – Gospodarczej jest rozpatrywanie i opiniowanie   należących do właściwości Rady    Gminy spraw z zakresu:

  a)     kierunków rozwoju Gminy określonych w Strategii oraz planach         zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych;

b)   realizacji    inwestycji gminnych;

c)   nabywania i zbywania mienia komunalnego;

d)   promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi;

e)   budżetu;

f)   utrzymania i rozbudowy infrastruktury komunalnej

g)   utrzymania dróg;

h)   ochrony środowiska;

i)   gospodarki przestrzennej i budownictwo;

 

2. Przedmiotem działania   Komisji   Rolnictwa jest rozpatrywanie i opiniowanie należących do   właściwości Rady    Gminy spraw z zakresu:

a)    ochrony środowiska i przyrody   

b)    utrzymanie porządku w gminie

c)    utrzymanie urządzeń sanitarnych

d)    utrzymanie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

e)   zaopatrzenia w wodę, wodociągów i kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

f)     rolnictwa i leśnictwa;

g)     targowisk i lokalnego transportu   zbiorowego;

h)    gospodarki   wodnej;

i)    Zaopatrzenie w energię elektryczną

 

3.   Przedmiotem działania   Komisji   Oświaty i Porządku Publicznego jest rozpatrywanie i opiniowanie należących do właściwości Rady      Gminy spraw z zakresu:

a)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony    przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej

b) funkcjonowanie   placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu;

c)   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

d)   ochrony zdrowia i edukacji publicznej;

  e) ochrony zabytków;

f)   pomocy   społecznej;

g)   przeciwdziałanie patologii   społecznej;

h)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

i) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie .

                                                                                             

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Gminy

 

                                                                                                              Zbigniew Brzezicki

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-19 09:42:07
  • Liczba odsłon: 2571
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203344]

przewiń do góry