KADENCJA 2018 -2023

Pełny rejestr uchwał oraz posiedzenia, nagrania i uchwały znajdują się na stronie: https://puszczamarianska.esesja.pl/

Pobierz
uchwały z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 listopada 2018 roku ;
Pobierz
uchwały z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 roku;
Pobierz uchwały z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku;
Pobierz uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku;
Pobierz uchwały z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 lutego 2019 roku;
Pobierz uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 roku;
Pobierz uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 maja 2019 roku;
Pobierz uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku;
Pobierz uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 17 lipca 2019 roku;
Pobierz uchwały z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 sierpnia 2019 roku;
Pobierz uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 września 2019 roku;
Pobierz uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 października 2019 roku;
Pobierz uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2019 roku;
Pobierz uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 listopada 2019 roku;
Pobierz uchwały z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 6 grudnia 2019 roku;
Pobierz uchwały z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 grudnia 2019 roku;
Pobierz uchwały z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 lutego 2020 roku;

Pobierz uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 maja 2020 roku;

Pobierz uchwały z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 lipca 2020 roku;

Pobierz uchwały z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 sierpnia 2020 roku;

Pobierz uchwały z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 września 2020 roku;

Pobierz uchwały z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2020 roku

Pobierz uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2020 roku

Pobierz uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 listopada 2020 roku

Pobierz uchwały z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2020 roku

Pobierz uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20 stycznia 2021 roku

Pobierz   uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 marca 2021 roku

Pobierz uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 maja 2021 roku

Uchwały z Sesji kadencja 2018 - 2023 znajdują się na stronie: https://puszczamarianska.esesja.pl/rejestr_uchwal

Platforma e-sesja Puszcza Mariańska - https://puszczamarianska.esesja.pl/

Pełny rejestr uchwał znajduje się na platformie esesja na stronie:
http://puszczamarianska.esesja.pl/posiedzenia


Rejestr uchwał 2018-2023
I/1/2018
- Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy;
I/2/2018 - Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy;
II/3/2018  -  Uchwała w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2018-2028;
II/4/2018   -  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
II/5/2018   -  Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej i ustalenia jej składu osobowego;
II/6/2018   -  Uchwała w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej i ustalenia jej składu osobowego;
II/7/2018   -  Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej;
II/8/2018  -  Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska;
II/9/2018   -  Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok2019;
II/10/2018   -  Uchwała w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Puszcza Mariańska do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze zachodnie" z siedziba w Mszczonowie;
II/11/2018  -  Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
II/12/2018  -  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
II/13/2018  -  Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;
III/14/2018  -  Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028;
III/15/2018  -  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
III/16/2018   -  Uchwała w sprawie WPF na lata 2019-2029;
III/17/2018   -  Uchwała Budżetowa na rok 2019;
III/18/2018  -  Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych nieopodatkowanych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
III/19/2018  -  Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska;
III/20/2018   -  Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłki w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
III/21/2018  -  Uchwała w sprawie podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
III/22/2018  -  Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25.01.2017 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz ich wydzierżawiania, najmu lub oddawania w użytkowanie na czs oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony;
IV/23/2019   -  Uchwała w zmiany WPF na lata 2019-2029;
IV/24/2019   -  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;
IV/25/2019   -  Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok;
IV/26/2019   -  Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Puszcza Mariańska;
V/27/2019  -  Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska;
V/28/2019 - Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego Mrozy;
V/29/2019  -  Uchwała w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na rok 2019;
VI/30/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 ;
VI/31/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
VI/32/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
VI/33/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
VI /34/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/61/2011;
VI/35/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska;
VI/36/2019 w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

VI/37/2019 zmieniającej zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

VI/38/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

VI/39/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej;

VI/40/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

Nr VII/41/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2019-2029;

Nr VII/42/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;

Nr VII/43/2019 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości (371/1 Korabiewice);

Nr VII/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (371/2 Korabiewice);

N r VII/45/2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Radziwiłłów;

N r VII/46/2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Grabina Radziwiłłowska;

Nr VII/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (197, Korabiewice);

Nr VII/48/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Puszcza Mariańska (nie utrzymywanie porządku na terenie gminy);

Nr VII/49/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Puszcza Mariańska (budowa oświetlenia ulicznego);

VIII/50/2019 - Uchwała zmieniająca WPF na lata 2019-2029;
VIII/51/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;

VIII/52/2019   - Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

VIII/53/2019 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;

VIII/54/2019 - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;

VIII/55/2019 - Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;

VIII//56/2019 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy na 20419 rok;

IX/57/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Gminę Puszcza Mariańska projektu pt. Ambitny uczeń - zajęcia dla uczniów, który otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo. Maz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-22 10:40:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 16:20:03
  • Liczba odsłon: 2177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1148420]

przewiń do góry