Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Grabina Radziwiłłowska - działki o nr ewid. 553/6 oraz 570

Pobierz Uchwałę Nr XXXII/198/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Grabina Radziwiłłowska - działki nr ew. 553/6 i 570;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Grabina Radziwiłłowska - działki o nr ewid. 553/6 oraz 570 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

Pobierz Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Grabina Radziwiłłowska  - działki o nr ewid. 553/6 oraz 570;

Pobierz Uchwałę Nr XVII/109/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment gminy Puszcza Mariańska ( Długokąty, Grabina Radziwiłłowska, Korabiewice);

Pobierz Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Radziwiłłów;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Radziwiłłów;

Pobierz  Uchwałę Nr V/28/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Mrozy;

Pobierz Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Korabiewice w granicach administracyjnych;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Mrozy

Pobierz Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne;

Pobierz  Uchwałę Nr XLI/202/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska dla fragmentu miejscowości Bartniki (Zabudziska);

Pobierz Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XLI/202/2017;

Pobierz  Uchwałę Nr XLI/201/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;

Pobierz  Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XLI/201/2017

  Pobierz  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów
 
Pobierz Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska ( dot. fragmentu wsi Długokąty, Grabina Radziwiłłowska oraz Korabiewice);


Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;

Pobierz  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Bartniki (Zabudziska);


Pobierz Uchwalę Nr XXXV/181/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;

Pobierz Uchwałę Nr XXXV/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska (Długokąty, Grabina Radziwiłłowska i Korabiewice)

Pobierz Uchwałę Nr XXXII/153/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy z dnia 18.10.2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Waleriany;

Pobierz Uchwałę Nr XXVII/136/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty: Budy Zaklasztorne, Stary Karolinów, Nowy Karolinów , Huta Partacka.

Pobierz  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;

Pobierz Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów;

Pobierz  Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty: Budy Zaklasztorne, Stary Karolinów, Nowy Karolinów, Huta Partacka;

Pobierz Uchwałę Nr XXIII/116/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów - działki o nr. ewid. 38, 39, 40 i 41;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Budy Zaklasztorne, Stary Karolinów, Nowy Karolinów , Huta Partacka.

Pobierz  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Radziwiłłów - działki o nr ewid. 38, 39, 40 i 41;

bierz Uchwałę Nr XVII/90/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszczy Mariańska (fragment wsi Budy Kałki, Michałów, Wola Polska, Długokąty oraz Puszcza Mariańska)

Pobierz  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Waleriany - (nr. ewd. dz. 182/6)

Pobierz  Uchwałę Nr XII/58/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Waleriany - (nr. ewd. dz. 182/6)

Pobierz  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Kamion (nr. ewid. dz. 1/12; 1/13 oraz 1/14);

Pobierz  Uchwałę Nr XII/59/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Kamion (nr. ewid. dz. 1/12; 1/13 oraz 1/14);

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Budy Kałki, Michałów, Wola Polska, Długokąty oraz Puszcza Mariańska

Pobierz  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Bartniki

obierz Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów - działki o nr ewd. 38, 39,40, oraz 41;

bierz Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Waleriany;

Pobierz
Uchwałę Nr XLV/278/2014 w sprawie mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Waleriany - obszar B, działki nr ewid. 16/2, 16/3, 16/4, 176/1, 176/2 i 177;

 

 

Pobierz Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Puszcza Mariańska, Budy Zaklasztorne, Michałów i Waleriany oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Puszcza Mariańska, Budy Zaklasztorne, Michałów i Waleriany.

 

 

 

Pobierz   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska oraz o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko mpzp;;
 

Pobierz  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Mrozy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko mpzp;

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska dla wsi Bednary

              Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 12 czerwca 2012 roku poz. 647 z póżn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XXXII/154/2008 z dnia   14 listopada 2008r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Bednary, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.02.2014r. do 07.03.2014r . w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej o godz. 15:00, w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.                     

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do przedmiotowego projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2014r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia   o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Bartniki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Stosownie do przepisów art. 39 ust 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 25.03.2014r. mogą wnosić uwagi i wnioski. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art.41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.         w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej lub pocztą na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

2.         ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9

3.         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail:urzad.@puszcza-marianska.pl,

4.         Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

 

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

  Wójt Gminy Puszcza Mariańska


Pobierz Uchwałę Nr XL/251/2014 w sprawie uchwalenia mpzp obejmującego wieś Bednary;


Pobierz Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Waleriany;

Pobierz Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko mpzp obejmującego miejscowość Waleriany

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska dla wsi Grabina Radziwiłłowska

 

              Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 12 czerwca 2012 roku poz. 647 z póżn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XXXII/155/2008 z dnia 14 listopada 2008r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.11.2013r. do 06.12.2013r . w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej o godz. 15:00, w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.                      

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do przedmiotowego projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2013r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia   o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Stosownie do przepisów art. 39 ust 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 24 grudnia 2013r. mogą wnosić uwagi i wnioski. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art.41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.         w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej lub pocztą na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

2.         ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9

3.         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail:urzad.@puszcza-marianska.pl,

4.         Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                                                                                      mgr Michał Staniak

Pobierz Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska;

Pobierz Uchwałę XL/250/2014 w sprawie mpzp obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska;

 

 

 

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska dla fragmentu miejscowości Bartniki;
Pobierz materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska dla fragmentu miejscowości Bartniki;
Pobierz Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp gminy Puszcza Mariańska dla fragmentu miejscowości Bartniki;  

Pobierz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości wsi Bartniki;
obierz Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment miejscowości Nowa Huta działka nr ewid. 165

Pobierz Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wgladu mpzp gminy Puszcza Mariańska obejmujacego fragment miejscowości Nowa Huta dz. nr ewid. 165;

Pobierz Uchwałę Nr XXIII/129/2012 w sprawie mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment nr 1A i 1B w miejscowości Puszcza Mariańska;

Pobierz Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment nr 1A oraz 1B w miejscowości Puszcza Mariańska;

Pobierz z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaaniami w projekcie mpzp gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment 1A oraz 1B wsi Puszcza Mariańska;

Pobierz Uchwałę Nr XXIII/130/2012 w sprawie mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego działki nr ew. 1/12, 1/13 oraz północna część działki  1/14 położone we wsi Kamion oraz dz. 201/2 położona we wsi Michałów;

Pobierz Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego działki nr ewid. 1/12, 1/13 oraz północną część działki 1/14 położone we wsi Kamion oraz działkę o nr ewid. 201/2 położona we wsi Michałów;

Pobierz Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp gminy Puszcza Mariańska obejmującego działki nr ewid. 1/12, 1/13 i północną część działki 1/14 położone we wsi Kamion oraz dz. nr ewid. 201/2 położona we wsi Michałów;

Pobierz Uchwałę Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia mpzpz Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Radziwiłłów;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Radziwiłłów;

Pobierz Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Radziwiłłów;

Pobierz Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Bartniki;

Pobierz Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nowa Huta (nieruchomość o nr. ewid. 165) Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nowa Huta (nieruchomość o nr ewid. 165) Gminy Puszcza Mariańska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nowa Huta, G miny Puszcza Mariańska

Pobierz Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmujacego fragment wsi Bartniki;

Pobierz Uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Gminy w Puszczy Marianskiej z dnia 1.12.2011 r. w sprawie zmainy Uchwały Nr XIII/65/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmujacego fragmenty miejscowości Puszcza Mariańska;

Pobierz Obwieszczenie Wójta Gminy do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty miejscowości Puszcza Mariańska;

  Pobierz Uchwałę Nr XIII/65/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment miejscowości Puszcza Mariańska;

 

Pobierz Uchwała Nr XII/56/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.07.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/56/2011 - mapa Kamion

Pobierz załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/56/2011 - mapa Michałów

Pobierz ogłoszenie o przyjeciu uchwały;

Pobierz Obwieszczenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny na środowisko projektu mpzp obejmującego fragment wsi Michałów i Kamion;

Pobierz Uchwała Ne XII/55/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.07.2011  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne;

Pobierz załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/55/2011 - mapa

Pobierz załącznik nr 2a do Uchwały Nr XII/55/2011

Pobierz załącznik nr 2b do Uchwały Nr XII/55/2011

Pobierz załącznik nr 2c do Uchwały Nr XII/55/2011

Pobierz załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/55/2011

Pobierz ogłoszenie o przyjęciu uchwały;

Pobierz Uchwałę Nr X/50/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21.06.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka;

Pobierz załącznik nr 1  do Uchwały Nr X/50/2011 -mapa;

Pobierz załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/50/2011;

Pobierz załącznik nr 3 do uchwały Nr X/50/2011;

Pobierz Uchwałę Nr VIII/36/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.04.2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego część miejscowości Puszca Mariańska;

Pobierz załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/36/2011 - mapa;

Pobierz załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/36/2011;

Pobierz załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/36/2011;

Pobierz Uchwałę Nr XXV/120/2008 Rady Gminy w Puszczy Marianskiej z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Marianska obejmującego fragmenty wsi Nowy Karolinów, Stary Karolinów, Wincentów i Wygoda;

Pobierz załącznik Nr 1 do uchwały;

Pobierz   załacznik Nr 2;

Pobierz załącznik Nr 3;

Pobierz załacznik Nr 4;

Pobierz OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA o przystąpieniu do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Bartniki  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w związku z opracowywaniem w/w projektu obejmującego fragment wsi Bartniki.

Pobierz OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Stary Łajszczew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w związku z opracowywaniem w/w projektu obejmującego fragment wsi Stary Łajszczew.

Pobierz  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA o przystąpieniu do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Bartniki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Bartniki (Zabudziska);

Pobierz OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Michałów i Kamion;

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Radziwiłłów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w związku z opracowywaniem w/w projektu obejmującego wieś Radziwiłłów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwały Nr XXXII/153/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Radziwiłłów.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska   przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 23.03.2011r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Radziwiłłów.

              Z niezbędną dokumentacją, w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

              Stosownie do przepisów art. 39 ust.1, pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie od dnia 22.02.2011r do dnia 23.03.2011r mogą wnosić uwagi i wnioski do powyższej dokumentacji.

 

Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie   pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Puszcza Mariańska lub pocztą na adres:Urząd Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska;

- ustnie do protokołu na samodzielnym stanowisku do spraw zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. Nr 9;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urząd@puszcza- marianska.pl

 

Uwaga : wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Puszcza Mariańska.

                                              

                                                                                  Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                  mgr Michał Staniak

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Bednary oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w związku z opracowywaniem w/w projektu obejmującego wieś Bednary

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwały Nr XXXII/154/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Bednary.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska   przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 23.03.2011r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Bednary.

              Z niezbędną dokumentacją, w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

              Stosownie do przepisów art. 39 ust.1, pkt 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie od dnia 22.02.2011r. do dnia 23.03.2011r. mogą wnosić uwagi i wnioski do powyższej dokumentacji.

 

Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie   pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Puszcza Mariańska lub pocztą na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska;

- ustnie do protokołu na samodzielnym stanowisku do spraw zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. Nr 9;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urząd@puszcza-

  marianska.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Puszcza Mariańska.

                                              

                                                                                  Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                  mgr Michał Staniak

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w związku z opracowywaniem w/w projektu obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwały Nr XXXII/155/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska   przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 23.03.2011r

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Grabina Radziwiłłowska

              Z niezbędną dokumentacją, w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

              Stosownie do przepisów art. 39 ust.1, pkt. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie od dnia 22.02.2011r do dnia 23.03.2011r mogą wnosić uwagi i wnioski   do powyższej dokumentacji

 

Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie   pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Puszcza Mariańska lub pocztą na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska;

- ustnie do protokołu na samodzielnym stanowisku do spraw zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. Nr 9;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urząd@puszcza-

  marianska.pl

 

Uwaga : wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub   nazwę wnioskodawcy oraz jego adres. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Puszcza Mariańska.

                                              

                                                                                  Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                  mgr Michał Staniak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Pindor
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-01 11:16:53
  • Liczba odsłon: 12766
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203366]

przewiń do góry