2022 rok

Pobierz Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2022 rok

Pobierz Wyniki konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022r.

2021 rok

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy z NGO na rok 2022;

Pobierz Projekt rocznego programu współpracy z NGO na rok 2022;

Pobierz Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie - gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie - gminny program przeciwdziałania narkomanii;

Pobierz Wyniki konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021r.

Pobierz Ogłoszenie o konkursie ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2021 rok

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy z NGO na rok 2021

Pobierz Projekt rocznego programu współpracy z NGO na rok 2021

 


2020 rok

 

W dniu 25.06.2020r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Promyk” z Bartnik  na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa aktywności psychicznej i fizycznej seniorów”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, można zgłaszać do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz uproszczona ofertę Stowarzyszenia Seniorów "Promyk"


Pobierz  Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku;


2019 rok

Pobierz
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 
Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy z NGO na 2020 rok;

Pobierz Projekt rocznego programy współpracy Gminy Puszcza Mariańska z NGO na rok 2020;

Pobierz  Konkurs ofert II - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku;

Pobierz Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Pobierz Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"


2018 rok

Pobierz
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

Pobierz   Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2019 rok;

Pobierz Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Pobierz  ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2017 rok

Pobierz 
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego - prowadzenie szkółki piłkarskiej w 2017 roku

Pobierz Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej;

Pobierz Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Pobierz Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Pobierz  Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"

Pobierz Protokół z przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

obierz  Zarządzenie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wyniki konkursu ofert

Pobierz  Zarządzenie Szkółka piłkarska - wyniki konkursu ofert;

Pobierz  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Pobierz  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie - gminny program przeciwdziałania narkomanii;

Pobierz  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej;

Pobierz Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Pobierz  Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dot. rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


Pobierz  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dot. rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pobierz  Projekt rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr    17 / 2015

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 23 lipca   2015 roku

 

w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1118,  
z późn. zm.)
oraz na podstawie pkt. III „ R ocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o   działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 , Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zleca się wykonanie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej:

1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów

§ 2

Na wsparcie realizacji w/w zadania przeznacza środki finansowe w wysokości 22 000 zł,               w tym dla:

  1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów: prowadzenie szkółki piłkarskiej – 22 000 zł

 

§ 3

Wyznacza p. Karolinę Obłąkowską, młodszego referenta na samodzielnym stanowisku                              ds. obywatelskich, do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją w/w zadania.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

(-) Wójt Gminy Michał Staniak

 

 

 

Zarządzenie nr    14 / 2015

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku.

 

            Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1118,  
z późn. zm.)
oraz na podstawie pkt. III „ R ocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o   działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 , Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zleca się wykonanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku następującym podmiotom:

1) Stowarzyszenie Seniorów PROMYK z Bartnik – Aktywna Integracja Stowarzyszenia Seniorów PROMYK

2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło z Puszczy Mariańskiej - Aktywna Integracja Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

§ 2

Na wsparcie realizacji w/w zadania przeznacza środki finansowe w wysokości 10 000 zł,               w tym dla:

1) Stowarzyszenia Seniorów PROMYK z Bartnik - 5 000 zł

2) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła z Puszczy Mariańskiej - 5 000 zł

§ 3

Wyznacza p. Karolinę Obłąkowską, młodszego referenta na samodzielnym stanowisku                             ds. obywatelskich, do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją w/w zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                     /-/ Michał Staniak

 

 

Ob.524.2.2015                                                  Puszcza Mariańska, 23.06.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

 

1. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:

Rozwój sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku – prowadzenie szkółki piłkarskiej. Zadanie polega na prowadzeniu szkółki piłkarskiej i będzie obejmować szkolenie oraz udział w rozgrywkach dzieci do lat 13.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w/w zadania przewidziana została w budżecie kwota w wysokości 22 000 zł.
W roku 2014 na tego rodzaju zadanie wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska
0   zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady   przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)

- Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczone na w/w zadanie publiczne, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, będą przyznawane w formie dotacji poprzez powierzenie wykonania zadania.

- Dotacje na realizację w/w zadania zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert
i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

-   Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.

- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego   w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny
i zawierające przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

- Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

·          wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadania wymienionego w pkt. 1:

a/ zadanie realizowane w 2015 roku;

b/ zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 16.07.2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku – prowadzenie szkółki piłkarskiej”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17.07.2015r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:

·          ocena formalna i merytoryczna oferty;

·          możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;

·          koszty realizacji zadania;

·          wiarygodność finansowa;

·          możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.

 

 

                                                     Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                     /-/ Michał Staniak

 

 

 

 

 

Ob.524 .1.2015                                         Puszcza Mariańska, 24.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

 

1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Puszcza Mariańska. Zadanie polega na organizacji działań wspierających aktywność i integrację emerytów.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania:

Na wsparcie zadań wymienionych w pkt. 1 przewidziana została w budżecie kwota
w wysokości 10 000 zł. W roku 2014 na tego rodzaju zadania wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska 0 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady   przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)

- Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

- Dotacje na wsparcie poszczególnych zadań zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert               i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadań, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

-   Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.

- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego                                w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku                                 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające przejrzyste   odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 - Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

·          wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1:

a/ zadania realizowane w 2015 roku;

b/ zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie         do dnia 18.05.2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 19.05.2015r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:

·          ocena formalna i merytoryczna oferty;

·          możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;

·          koszty realizacji zadania;

·          wiarygodność finansowa;

·          możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.

                                                                            

                                                     Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                     /-/ Michał Staniak

 

 

 

GKRPA 8141.3 .2014                                               Puszcza Mariańska 15.01.2015 r.

 

 

              Ogłoszenie

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

            Realizując Uchwałę Nr LIV/259/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia   1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

         Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza:

 konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczącego „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2015”.

 

W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugpuszcza-marianska.bip.org.pl   oraz w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 7.

 

Wnioski, uwagi i opinie do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015” należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Puszcza Mariańska   (pokój nr 8) w dniach od 20 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest p. Wioleta Malowaniec – Sekretarz Gminy, pok. Nr 7, tel. 46/8318151, 8318169, kom. 512153875

 

 

                                                                                                                              Z up. Wójta Gminy

 

                                                                                                                              /-/ Wioleta Malowaniec

                                                 Sekretarz Gminy

 

 

Pobierz  Roczny program współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Pobierz
Zarządzenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku;

 

 

 

Ob.423.1.2014                                                                       Puszcza Mariańska, 06.10.2014r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie

 

Realizując Uchwałę Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia                     1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza: konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczące „R ocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 ”. W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej Gminy Puszcza Mariańska www.puszcza-marianska.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20. Wnioski, uwagi i opinie do „R ocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015   należy składać   w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 8) w dniach od 06.10.2014r. do 13.10.2014r. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest   Karolina Obłąkowska – młodszy referent na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich, Urząd Gminy Puszcza Mariańska pok. nr 20, tel. (46)  831-81-51   lub   831-81-69   wew. 15.

 

 Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

Pobierz  protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie z dnia 20.10.2014 r.

Pobierz Pobierz roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
;

P obierz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku;

obierz uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi;

obierz Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2014 roku;

Pobierz protokół z ogłoszenia wyników o konsultacjach z organizacjami pozarzadowymi;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Pobierz projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok;

Pobierz Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012";

 

Pobierz Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku;

 

Pobierz zmianę uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013;

Pobierz roczny program współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013;

Pobierz zmianę do rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie;

Pobierz załącznik do ww. ogłoszenia - roczny program współpracy na 2013 rok;

Pobierz Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie;

Pobierz Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu wspołpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pozytku publicznego i o wolnotariacie na rok 2011;

Pobierz roczny program współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012;

Pobierz roczny program współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie na rok 2011;

 

 

                                    OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2011 roku.

1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, szkolenie zawodników, organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo                   w zawodach i rozgrywkach na różnych szczeblach/ w zakresie takich dyscyplin, jak: piłka nożna                 (w tym piłka nożna dzieci i młodzieży), piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 przewidziana została w budżecie kwota w wysokości    72 000 zł, w tym: a/piłka nożna – 46 500zł; b/ piłka siatkowa – 12 000zł; c/ tenis stołowy – 5 000 zł; d/ judo – 5 000 zł; e/szachy – 3 500 zł. W roku 2010 na tego rodzaju zadania wydatkowano                    z budżetu Gminy Puszcza Mariańska 72 000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady   przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)

b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczone na w/w zadanie publiczne, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, będą przyznawane w formie dotacji poprzez powierzenie wykonania zadania.

- Dotacje na realizację poszczególnych zadań zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert               i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadań, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

-   Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.

- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego                                w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku                                   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające przejrzyste   odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

  - Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

·          wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1:

a/ zadania realizowane w 2011 roku;

b/ zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie         do dnia 07.04.2011r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 08.04.2011r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:

·          zadanie może realizować organizacja pozarządowa posiadająca swoją siedzibę na terenie gminy Puszcza Mariańska i działająca na rzecz mieszkańców tej gminy;

·          ocena formalna i merytoryczna oferty;

·          możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;

·          koszty realizacji zadania;

·          wiarygodność finansowa;

·          możliwość kontynuacji przedsięwzięcia;

·          ocena dotychczasowej współpracy.

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak 

 

Zarządzenie nr      8   / 2011

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 8 kwietnia 2011 roku

w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie pkt. III „ R ocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska                     z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy            o   działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011 , Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zleca się wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku następującym podmiotom:

1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów – w dyscyplinie piłka nożna;

2) UKS „HETMAN” – w dyscyplinach tenis stołowy, judo i szachy;

3) Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych, Sekcja Sportowa „PUMA” –                   w dyscyplinie piłka siatkowa.

§ 2

Na wsparcie realizacji w/w zadania przeznacza środki finansowe w wysokości 72 000 zł,               w tym dla:

  1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów: piłka nożna – 46 500 zł

2) UKS „HETMAN”: judo – 5 000 zł, tenis stołowy – 5 000 zł,   szachy – 3 500 zł

3) Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych, Sekcja Sportowa „PUMA”: piłka siatkowa – 12 000 zł

§ 3

Wyznacza p. Aleksandrę Wójcicką, inspektora na samodzielnym stanowisku                             ds. obywatelskich, do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją w/w zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

(-) Wójt Gminy Michał Staniak

     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aleksandra Wójcicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-09 13:40:35
  • Liczba odsłon: 3320
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1147993]

przewiń do góry