2021

Pobierz  Zarządzenie Nr 1 z dnia 07.01.2021 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 14.01.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska na rok szkolny 2021/2022.
Pobierz  Zarządzenie Nr 3 z dnia 25.01.2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 27.01.2021 roku w sprawie określenia Regulaminu korzystania z urządzeń siłowni w Gminnym Ośrodku Sportowo - Dydaktycznym w Puszczy Mariańskiej.
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 27.01.2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 02.02.2021 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Mrozy.
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 22.03.2021 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 24.03.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2021 rok.
Pobierz  Zarządzenie Nr 10 z dnia 25.03.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2021 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 27.04.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2021 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 12.05.2021 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Stary Karolinów.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 12.05.2021 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Stary Karolinów.
Pobierz  Zarządzenie Nr 14 z dnia 20.05.2021 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Mrozy.
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 08.06.2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 10.06.2021 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek oświaty gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 24.06.2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 24.06.2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczycieli mianowanych.
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 28.06.2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 08.07.2021 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Bednary.
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 29.07.2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bartnikach.
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 02.08.2021 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 02.08.2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Bednary.

2020

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 21.01.2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska  na rok szkolny 2020/2021.
Pobierz  Zarządzenie Nr 2 z dnia 27.01.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 30.01.2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 10.02.2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 18.03.2020 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Bartniki.
Pobierz  Zarządzenie Nr 7 z dnia 26.03.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 30.03.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz  Zarządzenie Nr 9 z dnia 03.04.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Puszcza Mariańska w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 21.04.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Puszcza Mariańska w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 11 z dnia 28.04.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz  Zarządzenie Nr 12 z dnia 15.05.2020 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji części księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 08.06.2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 22.06.2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 26.06.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 07.07.2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowanie egzaminacyjnego na stopień nauczycieli mianowanych.
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 10.07.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 16.07.2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 23.07.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 28.07.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 26.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Biurze Spisowym.
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 31.08.2020 roku w sprawie: przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 09.09.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 01.10.2020 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 07.10.2020 roku w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski stypendialne w 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 27.10.2020 roku w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 12.11.2020 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz
Zarządzenie Nr 28 z dnia 16.11.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 10.12.2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 18.12.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Mrozy.
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Budy Kałki.
Pobierz Zarządzenie Nr 33 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok.

2019

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 10.01.2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy.
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 23.01.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 23.01.2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska na rok szkolny 2019/2020.
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska."
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 29.01.2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów organów sołectwa Budy Zaklasztorne i przeprowadzenia ponownych wyborów.
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 05.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 07.02.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów organów sołectwa Budy Zaklasztorne  przeprowadzenia ponownych wyborów.
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 13.02.2019 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 07.03.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 20.03.2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 03.04.2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 06.05.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 22.05.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 05.06.2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 06.06.2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 06.06.2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 10.06.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Walerianach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 28.06.2019 roku w sprawie zmiany chwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 03.07.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Walerianach.
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 04.07.2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczycieli mianowanych.
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 16.07.2019 roku w sprawie zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Walerianach.
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 05.08.2019 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działko położonej w miejscowości Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 08.08.2019 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Bednary.
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 14.08.2019 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Bartniki.
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 20.08.2019 roku w sprawie: przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2019 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 22.08.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 24.09.2019 roku w sprawie wykonywania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora wewnętrznego - Sekretarz Gminy oraz Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami w tworzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnym (PSZOK) na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 26.09.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 33 z dnia 30.09.2019 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działko położonej w miejscowości Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 34 z dnia 03.10.2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 35 z dnia 10.10.2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 36 z dnia 10.10.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 37 z dnia 16.10.2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika oraz określenia kalendarza czynności przeprowadzanych w związku z postanowieniem Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących przystanku kolejowego Grabce i przejazdu kolejowego w miejscowości Górki.
Pobierz Zarządzenie Nr 38 z dnia 17.10.2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. ,,Ambitny uczeń-zajęcia dla uczniów" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pobierz Zarządzenie Nr 39 z dnia 24.10.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 40 z dnia 04.11.2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pobierz Zarządzenie Nr 41 z dnia 12.11.2019 roku w sprawie projektu chwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 42 z dnia 22.11.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 43 z dnia 16.12.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 44 z dnia 16.12.2019 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Bartniki.
Pobierz Zarządzenie Nr 45 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok.
 

2018

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 25.01.2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 22.01.2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 22.01.2018 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego pn.: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych."
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 31.01.2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych  innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska na rok szkolny 2018/2019.
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 02.02.2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 26.03.2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 18.04.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 21.03.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 18.04.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie nr 10 z dnia 24.04.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 16.05.2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Pobierz Zarządzenie Nr 13  z dnia 30.05.2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 21.06.2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 21.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowie.
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 03.07.2018 roku w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza (Host Nation Support - HNS).
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 05.07.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 05.07.2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika oraz określenia kalendarza czynności przeprowadzonych w związku z postanowieniem Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej o przeprowadzeniu konsultacji dot. zmiany granic miejscowości Budy Kałki i Radziwiłłów.
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 10.07.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 18.07.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.

 

Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 30.07.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 10.08.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 20.08.2019 roku w sprawie przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2018 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 10.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.
Pobierz Zarządzenie nr 25 z dnia 03.10.2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 12.10.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.
Pobierz Zrządzenie Nr 27 z dnia 09.11.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 08.11.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 13.11.2018 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 14.11.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 16.11.2018 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania radnym Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej służbowych tabletów do korzystania".
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 19.11.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 33 z dnia 19.11.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 34 z dnia 10.12.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego za stopień nauczyciela mianowanego.
Pobierz Zarządzenie Nr 35 z dnia 12.12.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 36 z dnia 12.12.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 37 z dnia 17.12.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 38 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 39 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
 
 

2017 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 24.01.2017 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych pozostających we władaniu Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 25.01.2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 25.01.2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 26.01. 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 5  z dnia 06.02.2017 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 2017 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2017 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej;
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 10.03.2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 13.03.2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska, na rok szkolny 2017/2018;
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 21.03.2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 27.03.2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 05.04.2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza mariańska na 2017 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 18.05.2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 19.05.2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 24.05.2018 roku w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 06.06.2017 roku w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora szkoły;
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 12.06.2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 19.06.2018 roku w sprawie zmiany komisji konkursowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 23.06.2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 26.06.2017 roku w sprawie zatwierdzenie konkursu;
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 30.06.2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 06.07.2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 12.07.2017 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Kamion;
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 14.07.2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 19.07.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzania nr 24/2017 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 lipca 2017r. w prawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z  dnia 31.07.2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 16.08.2017 roku w sprawie przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku; 
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 12.09.2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 14.09.2017 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 21.09.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 21.09.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 12.10.2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 33 z dnia 12.10.2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 34 z dnia 13.11.2017 roku w sprawie projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 35 z dnia 27.11.2017 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 36 z dnia 12.12.2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 37 z dnia 12.12.2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok.

 

2016 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 20.01.2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 20.01.2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
Pobierz zarządzenie Nr 3 z dnia 29.01.2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2016 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2016 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej
Pobierz zarządzenie Nr 5 z dnia 01.02.2016 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 19.02.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska na rok szkolny 2016/2017
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 01.03.2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji z zakresu świadczenia wychowawczego
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 22.03.2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 24.03.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej. 
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 07.04.2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 13.04.2016 roku w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Korabiewice.
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Korabiewice.
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Korabiewice.
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 12.05.2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Korabiewice.
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 20.05.2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bartnikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 31.05.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 13.06.2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 30.06.2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 11 lipca 2016r.
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 29.06.2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 04.07.2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu.
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 06.07.2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 14.07.2016 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna w 2016r.
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 18.07.2016 roku w sprawie uchwalenia Zarządzenia nr 21/2016 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego n stopień nauczyciela mianowanego w dniu 11 lipca 2016r.
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 18.07.2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 25.07.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 29.07.2016 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe oddane w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 29.07.2016 roku w sprawie określenia stawek czynszu na 1 m powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 05.08.2016 roku w sprawie przedstawienia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2016 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 21.09.2016 roku w spawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 33 z dnia 10.10.2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 34 z dnia 14.11.2016 roku w sprawie projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 35 z dnia 14.11.2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.
Pobierz Zarządzenie Nr 36 z dnia 15.11.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok.
Pobierz Nr 37 z dnia 02.11.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 38 z dnia 28.22.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 39 z dnia 07.12.2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Puszcza Mariańska i jej jednostek budżetowych.
Pobierz Zarządzenie Nr 40 z dnia 14.12.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy puszcza Mariańska na 2016 rok.
Pobierz Zarządzenie Nr 41 z dnia 19.12.2016 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Mrozy.

 

 

2015 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 16.01.2015 roku w sprawie przeprowadzenie wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 11.02.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 25.02.2015 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 20.03.2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 31.03.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 20.04.2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 28.04.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 09.05.2015 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Wycześniaku powołanej Zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 kwietnia 2015 r.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 10.05.2015 roku w sprawie odwołania członka Komisji ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Puszczy Mariańskiej
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Puszczy Mariańskiej
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 22.05.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 30.06.2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 09.07.2015 r.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 30.06.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 30.06.2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 31.07.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 10.08.2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 12.08.2015 roku w sprawie ustalenia odpłatności za zrzut nieczystości ciekłych do gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach
Pobierz Narządzenie Nr 18 z dnia 21.08.2015 roku w sprawie: przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2015 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 26.08.2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 04.09.2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4 w Kamionie
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 04.09.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 30.09.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz zarządzenie Nr 23 z dnia 05.10.2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Puszcza Mariańska dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 23.10.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 05.11.2015 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 10.11.2015 roku w sprawie: projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 18.11.2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Puszcza Mariańska do roku 2025
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 09.11.12.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 09.12.2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 21.12.2015 roku w sprawie: nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Korabiewice
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie: nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Radziwiłłów
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 14.12.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

 

2014 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 27.01.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2014 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 2  z dnia 26.02.2014 roku w sprawie uzgodnienia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska, liczby punktów za te kryteria oraz terminu postępowania rekrutacyjnego , składania dokumentów  oraz postępowania uzupełniającego
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 25.03.2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 25.03.2014 roku w sprawie określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 31.03.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2014
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 25.04.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 05.05.2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 23.05.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2014
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 27.06.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2014
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 01.07.2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 9 lipca 2014r.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 23.07.2014 roku w sprawie nie korzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Kamion
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 24.07.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 24.07.2014 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 20.08.2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 12.09.2014 roku w sprawie określenia stawek czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 29.09.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin ny Puszcza Mariańska na rok 2014
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 24.10.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2014
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 30.10.2014 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Budy Zaklasztorne
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 12.11.2014 roku  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2015
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 23.12.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2014
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 14.11.2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2014

 

 

2013 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 14.01.2013 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Budy Zaklasztorne;
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 8.02.2013 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Stary Łajszczew;
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 25.03.2013 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 3.04.2013 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 3.04.2013 roku w sprawie ustalenia odpłatności za zrzut nieczystości ciekłych do gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach;
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 29.04.2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2013 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 28.05.2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2013 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 28.06.2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2013 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 01.07.2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w dniach 11 i 17 lipca 2013 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 11.07.2013 roku w sprawie : nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Kamion
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 17.07.2013 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 17.07.2013 roku w sprawie: powołania zespołu powypadkowego
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 29.07.2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na  2013 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 23.08.2013 roku w sprawie: przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2013 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 19.09.2013 roku w sprawie: nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Bednary
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 30.09.2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2013 rok
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 12.11.2013 roku w sprawie: projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2014-2023
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 12.11.2013 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 18.12.2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2013 rok

 

 

2012 rok

 

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 28.02.2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2012 rok;

Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 28.03.2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 roku;

Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 26.04.2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2012 rok;

Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 12.06.2012 roku w sprawie ustalenia odpłatności za zrzut nieczystości ciekłych do gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach;
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 13.06.2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012-2022;
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 29.06.2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2012 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 13.07.2012 roku w sprawie powołania pełnomocnika oraz określenia kalendarza czynności przeprowadzanych w związku z postanowieniem Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie określenia granic sołectw: Puszcza Mariańska, Biernik, Budy Zaklasztorne, Małe Długokąty;
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 30.07.2012 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe oddane w najem lub dzierżawę, stanowiących własność gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 21.08.2012 roku w sprawie: przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2012 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 31.08.2012 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Walerianach;
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 23.10.2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Walerianach;
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 24.10.2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2012 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 12.11.2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023;
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Walerianach;
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 30.11.2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2012 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 12.12.2012 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działek położonych w miejscowości Korabiewice.

 

 

 

2011 rok

Pobierz  Zarządzenie Nr 1 z dnia 05.01.2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy;

Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 06.01.2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2011;

Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 06.01.2011 roku w sprawie przyjęcia planu finasowego w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011;

Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 21.02.2011 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarzadzenie Nr 6 z dnia 25.03.2011 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynku "Dom Kultury'' w Puszczy Mariańskiej oraz w budynku Gminnego Obiektu Sportowo-Dydaktycznego w Puszczy Marianskiej;

Pobierz Zarzadzenie  Nr 7/2011 z dnia 31.03.2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok;

Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 5.05.2011.roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Michałów;

Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 31.05.2011 roku w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Michałów;

Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 29.06.2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok;

Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 22.08.2011 roku w sprawie przedstawia sie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się  wieloleniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2011 roku;

Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 19.09.2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 19.019.2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2010 Wojta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30.12.2010r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dokumentow finansowo- księgowych.

Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 30.09.2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok;

Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 05.10.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;

Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 12.10.2011 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Kamion;

Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 14.11.2011 roku w sprawie projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloleniej Prognozy Finansowej gminy Puszcza Mariańska na lata 2012-2022;

Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 22.11.2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok.

 

2010 rok

Pobierz zarządzenie Nr. 1/2010 z dnia 12.01.2010 roku w sprawie okreslenia stawek czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

Pobierz zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 29.01.2010 roku w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarzadzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia;

Pobierz zarzadzenie Nr 3/2010 z dnia 12.03.2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Puszcza Marianska za 2009 rok;

Pobierz zarządzenia Nr 4/2010 z dnia 05.03.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie nr 4a/2010 z dnia 05.03.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatkow w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 19.03.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodow i wydatkow w urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie ustalenie planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska  na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 6a/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie ustalenia plany finansowego w zakresie dochodow i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 7/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie przeprowadzenia wyborów soltysa solectwa Karnice;

Pobierz zarządzenia  Nr 8/2010 z dnia 13.05.2010 roku w sprawie powolania pełnomocnika oraz okreslenie kalendarza czynności przeprowadzowadzanych w zwiazku z postanowieniem Rady Gminy Puszczy Mariańskiej o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zniesienia nazwy wsi Zadworze i Marianów i ustalenia nazw miejscowości zgodnie z istniejącym obrębem geodezyjnym;

Pobierz zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 13.05.2010 roku w sprawie ustalenia plany finansowego w zakresie dochodów i wydatkow w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr. 10/2010 z dnia 24.05.2010 roku zarzadzenie zmienająca Uchwałę Budżetową Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzienie Nr 11/2010 z dnia 24.05.2010 roku w sprawie stwierdzenia wazności wyborów sołtysa sołectwa Karnice;

Pobierz zarzadzenie Nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 roku w sprawie powolania obwodowych komisji wyborchych w Gminie Puszcza Mariańska;

Pobierz  zarzadzenie Nr 13/2010 z dnia 1.06.2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Puszczy Mariańskiej;

Pobierz zarzadzenie Nr 14/2010 z dnia 01.06.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodow i wydatkow w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 18.06.2010 roku zarządzenie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010; 

Pobierz zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 21.06.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodow i wydatkow w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 17/2010 z dnia 23.06.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego  w zakresie dochodow i wydarkow w Urzędzie Gminy Puscza Marianska;

Pobierz zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 30.06.2010 roku  zarządzenie zmienaijące Uchwałę Budżetową Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 19a/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie usralenia plany finansowego w zakresie dochodow i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska  na rok 2010;

Pobierz   zarzadzenie Nr 20/2010 z dnia 26.07.2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego  w dniu 24.07.2010

Pobierz zarzadzenie Nr 21/2010 z dnia 02.08.2010 roku zarzadzenie zmieniajace Uchwałe Budzetową Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 02.08.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska ;

Pobierz zarządzenie  Nr 23/2010 z dnia 02.08.2010 roku w sprawie ustalenia planu pinansowego w zakresie dochodow i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 12.08.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 23.08.2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pierwsze połrocze 2010 roku;

Pobierz zarzadzenie Nr 26/2010 z dnia 09.09.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodow i wydatkow w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 14.09.2010 roku w sprawie nie skorzystania z przyslugującego prawa pierwokupu działek połozonych w miejscowości Korabiewice;

Pobierz zarzadzenie Nr 28/2010z dnia 20.09.2010 roku zarządzenie zmieniające Uchwalę Bydżetową Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 20.09.2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzienie Nr 30/ 2010 z dnia 20.09.2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodow i wydatkow w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 31/2010 z dnia 27.09.2010 roku w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnej i określenia zawad przeprpwadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej;

Pobierz zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 30.09.2010 roku zarzadzenie zmieniające Uchwałę Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 30.09.2010 roku w sprawie zmiany w planu finansowym Urzędu Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 34/2010 z dnia 09.11.2010 roku zarządzenie znieniające Uchwałę Budżetową Gminy Puscza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zmiany w planu finansowym Urzędu Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zmian planu finansowym Urzędu Gminy Puszcza Mariańska  na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 12.11.2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 1 .12.2010 roku;

Pobierz zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 15.11.2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2011 oraz projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Puscza Mariańska na lata 2011-2020;

Pobierz zarzadzenie Nr 39/2010 z dnia 6.12.2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Puszczy Mariańskiej;

Pobierz zarzadzenie Nr 40/2010 z dnia 20.12.2010 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu dzialki polozonej w miejscowości Buby Kałki.;

Pobierz zarządzenie Nr 40a/2010 z dnia 15.12.2010 roku  w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarządzenie Nr 41/2010 z nia 27.12.2010 roku zarządzenie mieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Puszcza Mariańka na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 42/2010 z dnia 27.12.2010 w sprawie zmian w planu finansowym Urzędu Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 43/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie  zmian w planu finansowym  Urzędu Gminy Puszcza Marianska  na rok 2010;

Pobierz zarzadzenie Nr 44/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wprowadzenie w życie zasady rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo- księgowych.

 

2009 ro k

Pobierz Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 14.01.2009 roku w sprawie układu wykonawczego do budżetu Gminy na rok 2009;
Pobierz Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 12.03.2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2008 rok;
Pobierz Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 12.05.2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za zrzut nieczystości ciekłych do gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach;
Pobierz Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 13.05.2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 5.08.2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pierwsze półrocze 2009 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 12.11.2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010;
Pobierz Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 27.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009;
Pobierz Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009;
Pobierz Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
Pobierz Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 30.12.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2012;
Pobierz Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 30.12.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska na rok 2012.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-18 13:15:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-12 14:53:29
  • Liczba odsłon: 4206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1147991]

przewiń do góry