2022 rok

Pobierz Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok

2021 rok

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy gminy z NGO na rok 2022;

Pobierz Projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z NGO na rok 2022;

Pobierz Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z NGO za rok 2020;

2020 rok

W dniu 25.06.2020r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Promyk” z Bartnik  na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa aktywności psychicznej i fizycznej seniorów”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, można zgłaszać do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz uproszczona ofertę Stowarzyszenia Seniorów "Promyk"

2019 rok

Pobierz
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

Pobierz Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2019;
 
Pobierz
Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy gminy z NGO na rok 2020;

Pobierz Projekt projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z NGO na rok 2020;


Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2019;

Pobierz projekt uchwały;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019;

Pobierz projekt uchwały;
 
Pobierz 
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku;

Pobierz Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;


W dniu 21.01.2019r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego pt. „Półkolonie z Salosem”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz ofertę Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego pt. „Półkolonie z Salosem”.

Pobierz   Zarządzenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego;

 

 

  2018 rok

Pobierz  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Pobierz   Ogłoszenie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Pobierz Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;

Pobierz  Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Pobierz 
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Pobierz   Projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 program współpracy;

Pobierz Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;

Pobierz ogłoszenie o wynikach konkury na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

Pobierz  Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku;

Pobierz Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy w 2017 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej;

Pobierz  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

Pobierz  Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Pobierz  Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Pobierz Projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 program współpracy

Pobierz Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna w 2016r.

Pobierz  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku;

Pobierz  Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku;

Pobierz  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku;

Pobierz  Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015;

 

 

Pobierz   Z arządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20.05.2015 roku w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku;
                            

Pobierz  Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 

 

 

 

Puszcza Mariańska, 21.10.2013r.

Ob.523.1.2013

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            i o wolontariacie

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia             1 października 2010r.   poddano konsultacjom projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                i o wolontariacie na rok 2014.

2. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 11.10.2013r. do 18.10.2013r.

3. Przebieg konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                               i o wolontariacie na rok 2014 na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w projekt był również udostępniony w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20. Wnioski, uwagi i opinie do projektu należało składać                  w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska – pokój nr 8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była   p. Aleksandra Wójcicka – inspektor na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich               w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.

4. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do tutejszego Urzędu wnioski, uwagi i opinie do projektu rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska                                 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół:

inspektor Aleksandra Wójcicka     

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIV/116/2008

                                      Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

                                               z dnia 13 maja 2008 r.

 

w sprawie współdziałania Gminy Puszcza Mariańska z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji projektu pod nazwą „Ku przyszłości – program podnoszenia kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży”.

 

                      Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2  pkt 12  ustawy z dnia    8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591         z późn. zm.) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala , co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Puszcza Mariańska z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Bolimów i Gminą Skierniewice w województwie łódzkim, Gminą Górzyca w województwie lubuskim,  Gminą Podgórzyn w województwie dolnośląskim przy realizacji projektu pod nazwą „Ku przyszłości – program podnoszenia kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

§ 2

Współdziałanie z jednostkami wymienionymi w § 1 nastąpi na zasadach określonych w porozumieniu, do którego zawarcia upoważnia się Wójta Gminy Puszcza Mariańska.

 

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Puszcza Mariańska do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, o którym mowa w § 1.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puszcza Mariańska oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy

 

                                                                                               Henryk Cebula

 

 

Pobierz Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-28 10:09:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-02 15:59:03
  • Liczba odsłon: 2537
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203388]

przewiń do góry