Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Gminy Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Puszcza Mariańska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie zapewniono alternatywny w postaci tekstu dla treści nietekstowych na stronie internetowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Po zmianie rozmiaru elementów następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony internetowej,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Brak widocznej etykiety w nazwie,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Malowaniec Wioleta.
 • E-mail: sekretarz@puszcza-marianska.pl
 • Telefon: 468318151

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy
 • Adres: 96-330 Puszcza Mariańska ul Papczyńskiego 1
 • E-mail: urzad@puszcza-marianska.pl
 • Telefon: 468318151

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą:

 1. wejście od pl. Tadeusza Kościuszki bezpośrednio na salę ślubów bez jakichkolwiek oznaczeń , zamknięte na stałe, nieużytkowane,
 2. wejście główne od ul. Stanisława Papczyńskiego .

Do wejść  prowadzą schody. W budynku brak windy, brak podjazdów. Budynek jest piętrowy.

Budynek jest niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W samym budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości kontaktu  w języku migowym. 

[Liczba odsłon: 761946]

przewiń do góry